News

31.03.2017

Повестка дня ежегодного Общего сбора акционеров АО "ДИГ"

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДІГ» повідомляє, що Дирекцією Товариства затверджено наступний порядок денний річних Загальних зборів акціонерів АТ «ДІГ», які відбудуться 18 квітня 2017 р. о 1000:

1. Обрання голови та членів лічильної комісії Товариства.

2. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

3. Розподіл прибутку Товариства за 2016 р., виплата дивідендів, встановлення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів, порядку та строку їх виплати.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції, звіту Ревізора Товариства за 2016 рік.

5. Припинення повноважень Ревізора та обрання нового Ревізора Товариства.

6. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

7. Затвердження значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 18.04.2017 по 17.04.2018 включно.


Back to the list

Articles

Element is not found

Back to the list

 ...