Новости

22.04.2019

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Повідомлення
про виникнення особливої інформації емітента

Загальними зборами АТ «ДIГ», які відбулися 22.04.2019, було прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися АТ «ДІГ» у період з 23.04.2019 по 22.04.2020 включно, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, становить від 10 відсотків вартості активів АТ «ДІГ» за даними річної фінансової звітності за 2018 рік, з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів у розмірі 150 000 000,00 (сто п’ятдесят мільйонів) грн., а саме:

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) щодо придбання/відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна, в тому числі купівлі-продажу, міни, поставки, дарування, ренти, найому (оренди) з правом викупу, спільної діяльності, щодо виконання Товариством або виконання іншими особами на замовлення Товариства робіт чи надання послуг, в тому числі підряду, надання послуг, про надання/отримання позики, кредиту, факторингу, поруки, застави, іпотеки на суму до 100 000 000,00 (сто мільйонів) грн. кожний договір (контракт, інший правочин);

- укладання інших договорів (контрактів, інших правочинів) що вчинятимуться Товариством на суму до 100 000 000,00 (сто мільйонів) грн. кожний договір (контракт, інший правочин).

Уповноважити Директора АТ «ДІГ» (особу, яка виконує його обов’язки), першого заступника директора, технічного директора здійснювати всі необхідні дії щодо укладання (вчинення) від імені Товариства значних правочинів, в тому числі їх підписувати, в межах встановленого розміру, а також надавати повноваження на їх укладання та підписання іншим особам за довіреністю.

Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності становить 26 054 тис. грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 575,73%.

Загальна кількість голосуючих акцій – 1500 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах – 1500 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували: «за» прийняття рішення – 1500 шт., «проти» прийняття рішення – 0 шт.

Дирекція

22.04.2019


Вернуться к списку новостей

Статьи

Элемент не найден!

Вернуться к списку новостей

 ...