Архив новостей

07.03.2013

Годовое Общее собрание акционеров 29.03.2013г.

Про скликання річних Загальних зборів

«ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНЕЦЬКА ІНЖИНІРІНГОВА ГРУПА», місцезнаходження: 83023, м. Донецьк, вул. Черкасова, буд. 3, повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 29 березня 2013 року о 1000 за адресою: 83023, м. Донецьк, вул. Черкасова, буд. 3, учбова кімната.

Порядок денний:

1. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.

2. Розподіл прибутку Товариства за 2012 р., виплата дивідендів, встановлення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів, порядку та строку їх виплати.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції, звіту Ревізора Товариства за 2012 рік.

4. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 30.03.2013 по 29.03.2014 включно.

5. Припинення повноважень Ревізора та обрання нового Ревізора Товариства.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

19680

14771,2

Основні засоби

915

825,9

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси 

4389

3623,2

Сумарна дебіторська заборгованість

9409

7158,0

Грошові кошти та їх еквіваленти

4413

2855,5

Нерозподілений прибуток

10806

9164,6

Власний капітал

10807

9166,1

Статутний капітал

1,5

1,5

Довгострокові зобов'язання

-

-

Поточні зобов'язання

8873

5605,1

Чистий прибуток (збиток)

2441

2668

Середньорічна кількість акцій (шт.)

1500

1500

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

85

74

 

Реєстрація акціонерів (або їх представників), які мають право на участь у Загальних зборах та які прибули для участі у Загальних зборах, буде здійснюватися на підставі переліку акціонерів, складеного на 24 годину 25 березня 2013 р., у день проведення зборів з 900 до 945 за адресою: 83023, м. Донецьк, вул. Черкаська, буд. 3, учбова кімната.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі документ, що ідентифікує особу акціонера (паспорт), а представникам акціонерів – документ, що ідентифікує особу (паспорт) та документи, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах (довіреність тощо).

Акціонери АТ «ДІГ» можуть ознайомитися із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів, в будь-які робочі дні та робочий час Товариства до дати проведення річних Загальних зборів за місцем знаходження Товариства (83023, м. Донецьк, вул. Черкаська, буд. 3, учбова кімната), а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення.

Посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, пов’язаними із порядком денним річних Загальних зборів, призначено директора Каца Олександра Борисовича.

Пропозиції акціонерів вносяться за місцезнаходженням Товариства не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу  органів  Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.

Довідки за тел. (062) 382-84-12.»

 

 Директор                                                                          О. Б. Кац


Вернуться к списку новостей