Архив новостей

28.04.2014

Опубликован ежегодный отчет эмитента - частного акционерного общества «Донецкая инжиниринговая группа»

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Директор Кац Олександр Борисович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П.
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОНЕЦЬКА IНЖИНIРIНГОВА ГРУПА"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
23189879
4. Місцезнаходження
Донецька , д/н, 83023, м.Донецьк, Черкасова, буд.3
5. Міжміський код, телефон та факс
062-382-84-12 062-382-84-12
6. Електронна поштова адреса
deg@deg.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 22.04.2014

(дата)
2. Річна інформація опублікована у Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" № 79    25.04.2014    

(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці deg.com.ua в мережі Інтернет 28.04.2014
  (адреса сторінки) (дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента: X
2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції X
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки До складу рiчної iнформацiї емiтента не включенi наступнi форми: "Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб" - за звiтний перiод емiтент не створював юридичних осiб, "Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" - корпоративний секретар не обирався "Iнформацiя про рейтингове агенство" - рейтiнгова оцiнка емiтента та його цiнних паперiв не проводилася, "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй" так як емiтент є приватним акцiонерним товариством. "Iнформацiя про облiгацiї емiтента" - за звiтний перiод випускiв облiгацiй емiтента не реєструвалося, "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" - за звiтний перiод випускiв iнших цiнних паперiв емiтента не реєструвалося, "Iнформацiя про похiднi цiннi папери"- за звiтний перiод випускiв похiдних цiнних паперiв емiтента не реєструвалося, "Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом року"- за звiтний перiод викупу власних акцiй не вiдбувалося, "Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв"- акцiї емiтента iснують бездокументарнiй формi, "Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв"- за звiтний перiод випускiв боргових цiнних паперiв емiтента не було, Товариство не є емiтентом облiгацiй та iнших боргових ЦП, тому не подається: - "Iнформацiя про забезпечення випуску борговаих цiнних паперiв" - "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй", - "Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром зобов`язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям", - "Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром зобов`язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду", - "Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття", - "Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду", - "Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного перiоду", - "Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття", - "Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв", - "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв", - "Основнi вiдомостi про ФОН", - "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН", - "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН", - "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН", - "Правила ФОН", - "Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi" -Товариство не складало фiнансової звiтностi за Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi, - "Текст аудиторського висновку (звiту)" приватними акцiонерними товариствами не наводиться - "Звiт про стан нерухомостi (у разi випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов`язань за якими забеспечене об`єктами нерухомостi)" - цiльовi облiгацiї не випускалися. Згiдно рiшення НКЦПФР вiд 03.12.2013р. За № 2826 приватними акцiонерними товариствами не наводиться iнформацiя за 2013 рiк у роздiлах: "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй", "Iнформацiя про чисельнiсть працiвникiв та оплату їх працi", "Iнформацiя про дивiденди", "Iнформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент", "Опис бiзнесу" До роздiлу "Вiдомостi про аудиторський висновок": Номер, дата видачi свiдоцтва про внесення до Реєстру суб’єктiв, якi можуть здiйснювати аудиторську дiяльнiсть № 0859, видане рiшенням Аудиторської Палати України вiд 26.01.01р. №98, рiшенням №158 дiя свiдоцтва продовжена до 26.01.2012р., рiшенням № 222/3 вiд 30.11.10р. Продовжено до 30.11.2015р.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОНЕЦЬКА IНЖИНIРIНГОВА ГРУПА"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 № 714508
3. Дата проведення державної реєстрації
04.04.1995
4. Територія (область)
Донецька
5. Статутний капітал (грн)
1500
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
97
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
27.12 [2010]Виробництво електророзподiльчої та контрольної апаратури
33.20 [2010]Установлення та монтаж машин i устатковання
46.90 [2010]Неспецiалiзована оптова торгiвля
10. Органи управління підприємства
д/н
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ПРОФЕСIЙНОГО ФIНАНСУВАННЯ"
2) МФО банку
334594
3) поточний рахунок
26009079900000
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ПРОФЕСIЙНОГО ФIНАНСУВАННЯ"
5) МФО банку
334594
6) поточний рахунок
26000079909000

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Господарська дiяльнiсть, пов язана iз створенням об єктiв архiтекури (за перелiком робiт згiдно з додатком) серiя АГ № 577183 17.05.2011 Мiнiстерство регiонального розвитку та будiвництва України 17.05.2014
Опис Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): Пiсля закiнчення дiї лiцензiї керiвництво вважає, що строк буде поновлений, але у разi вiдмови пiдприємство може зазнати суттєвих фiнансових витрат. Новi лiцензiї протягом року не отримувались.

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кац Олександр Борисович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1955
5) освіта**
Донецький полiтехнiчний iнститут, спецiальнiсть Елетропривод та автоматизацiя промислових установок
6) стаж керівної роботи (років)**
18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
УкрНДIВЕ завiдувач лабораторiєю
8) дата обрання та термін, на який обрано
23.03.2010 5 рокiв
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю та Статутом Товариства, а саме: 1.Директор органiзовує роботу Дирекцiї Товариства, скликає засiдання Дирекцiї та забезпечує ведення протоколiв Засiдань дирекцiї. 2.Директор на вимогу органiв та посадових осiб Товариства зобов’язаний надати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених Законом, Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства. 3.У разi тимчасової вiдсутностi Директора у зв’язку з вiдпусткою, вiдрядженням, хворобою тощо на цей перiод його обов’язки виконує Перший заступник директора або iнша особа, на яку покладено виконання обов’язкiв Директора. Виконання iншою особою обов’язкiв Директора здiйснюється на пiдставi вiдповiдного рiшення Дирекцiї Товариства. У цьому разi Перший заступник директора або особа, на яку тимчасово покладено виконання обов’язкiв Директора, мають всi повноваження Директора, передбаченi законодавством України та Статутом, в тому числi дiють без довiреностi вiд iменi Товариства та представляють його iнтереси в усiх установах, пiдприємствах та органiзацiях. Iншi особи можуть дiяти вiд iменi Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивiльним кодексом України. Компетенцiя Директора Товариства: До компетенцiї Директора Товариства належить: 1.Представництво без довiреностi iнтересiв Товариства у вiдносинах з iншими юридичними та фiзичними особами як на територiї України, так i за її межами. 2.Вчинення (укладення, пiдписання) вiд iменi Товариства будь – яких правочинiв (договорiв, контрактiв, угод тощо), в тому числi договорiв купiвлi – продажу, поставки, оренди (найму), лiзингу, пiдрядних, договорiв перевезення, страхування, кредитних, застави, поруки, доручення, комiсiї, схову, зовнiшньоекономiчних контрактiв та iн. щодо будь – якого рухомого та нерухомого майна, в тому числi цiнних паперiв, часток, паїв, та здiйснення iнших юридично значимих дiй. 3.Вирiшення питання про участь товариства у промислово – фiнансових групах та iнших об’єднаннях (асоцiацiях), про заснування (створення), участь у заснування (створеннi) та припинення (реорганiзацiю, лiквiдацiю) Товариством iнших юридичних осiб або участi у них, про здiйснення Товариством внескiв до статутних капiталiв iнших юридичних осiб, про затвердження статутiв (iнших установчих документiв) iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями тощо) у статутному капiталi яких володiє Товариство, про створення та припинення (закриття) фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених (структурних) пiдроздiлiв Товариства, про затвердження положень про них, а також вирiшення усiх питань та реалiзацiя усiх прав, що випливають з володiння частками (акцiями, паями тощо). 4.Розпорядження майном, коштами Товариства, в тому числi прийняття рiшення про надання благодiйної допомоги. 5.Видання наказiв, розпоряджень та вказiвок, обов’язкових для всiх працiвникiв Товариства, визначення функцiональних обов’язкiв заступникiв Директора та iнших працiвникiв Товариства. 6.Розроблення проектiв планiв дiяльностi Товариства, з наступним поданням їх на затвердження Загальними зборами акцiонерiв. 7.Прийняття на роботу та звiльнення працiвникiв Товариства, в тому числi головних бухгалтерiв фiлiй, представництв Товариства, укладання трудових угод, затвердження штатного розкладу Товариства, визначення умов, форм та систем оплати працi, встановлення розмiрiв окладiв i заохочень працiвникiв Товариства, накладання стягнень з урахуванням положень Статуту. 8.Ведення переговорiв та укладення колективного договору з представниками трудового колективу. 9.Прийняття рiшень про вiдрядження, включаючи закордоннi. 10.Видача вiд iменi Товариства довiреностей на вчинення юридичних дiй, а також зобов’язань. 11.Вжиття заходiв по досудовому врегулюванню спорiв, прийняття рiшень стосовно пред’явлення претензiй i позовiв до юридичних i фiзичних осiб; пiдпис позовiв та скарг, пiдпис всiх документiв, що стосуються судових розглядiв, позовiв та скарг, представництво iнтересiв Товариства в судах з усiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi в судовому процесi, в тому числi повнiстю, або частково вiдмовлятися вiд позовних вимог, визнавати позов, змiнювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рiшення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довiренiсть на вчинення вiдповiдних дiй iншiй особi. 12.Забезпечення ефективностi господарської дiяльностi Товариства. 13.Забезпечення внутрiшньогосподарського облiку, рацiонального використання i збереження майна Товариства, розроблення заходiв по усуненню виявлених недолiкiв в дiяльностi Товариства i органiзацiя виконання цих заходiв. 14.Вирiшення iнших питань, що пов’язанi з управлiнням поточною дiяльнiсть Товариства i не вiднесенi до компетенцiї iнших органiв Товариства, а також питань, якi переданi до розгляду Загальними зборами акцiонерiв або Дирекцiєю Товариства. Директор може передати частину питань, що вiдносяться до його компетенцiї, до компетенцiї своїх заступникiв або iнших спiвробiтникiв Товариства шляхом видачi вiдповiдних наказiв. 15. Директор видає накази та розпорядження, обов’язковi для виконання всiма працiвниками Товариства. Накази та розпорядження Директора зберiгаються за мiсцезнаходженням Товариства i можуть бути виданi для ознайомлення акцiонерам за їх вимогою. Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди посадовiй особi емiтента, що здiйснив приватне розмiщення ЦП, не наводиться. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 18 Посади за останнi 5 рокiв: завiдуючий лабораторiєю за основним мiсцем, директор за сумiсництвом Посадова особа займає посаду завiдувача лабораторiєю УкрНДIВЕ м.Донецьк за основним мiсцем Посадова особа не давала згоди на оприлюднення своїх паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
перший заступник директора (член Дирекцiї)
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дубiнський Андрiй Олександрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1951
5) освіта**
Донецький полiтехнiчний iнститут, спецiальнiсть Елетропривод та автоматизацiя промислових установок
6) стаж керівної роботи (років)**
18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
УкрНДIВЕ, заступник директора з наукової роботи
8) дата обрання та термін, на який обрано
01.10.2003 на невизначений термiн
9) Опис
Призначений на посаду наказом № 14к-03 вiд 01.10.2003р на невизначений термiн Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю та Статутом Товариства. До компетенцiї члена Дирекцiї Товариства належить: 1. Надання згоди на списання майна Товариства. 2. Визначення основних напрямкiв дiяльностi фiлiй та представництв Товариства, затвердження їхнiх рiчних планiв та звiтiв про виконання цих планiв. 3.Формування поточних планiв дiяльностi Товариства, включаючи фiнансовi та виробничi питання. 4.Розробка та подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту колективного договору, забезпечення виконання Товариством обов’язкiв, взятих на себе згiдно з умовами колективного договору. 5.Органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства, органiзацiя документообiгу як в самому Товариствi, так i в його вiдносинах з iншими юридичними та фiзичними особами. 6.Органiзацiя скликання, пiдготовки до проведення та забезпечення проведення Загальних зборiв акцiонерiв, в тому числi: -обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом; -визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленнi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; -попереднiй розгляд питань, якi вносяться на розгляд Загальних зборiв i пiдготовка на них вiдповiдних пропозицiй. 7.Розробка та затвердження положень, що вiдносяться до господарської дiяльностi Товариства та його структурних одиниць ( в тому числi правил, iнструкцiй та iнших внутрiшнiх документiв Товариства). 8.Забезпечувати виконання рiшень Загальних зборiв Товариства всiма працiвниками Товариства. 9. Розробляти та затверджувати органiзацiйну структуру Товариства . 10.Розробляти змiни та доповнення до положень та Статутiв фiлiй, представництв, дочiрнiх пiдприємств. 11.Призначати та вiдкликати керiвникiв фiлiй, представництв, дочiрнiх пiдприємств. 12.Визначати умови оплати працi посадових осiб та працiвникiв Товариства (та працюючих за договорами цивiльно – правового характеру ), його фiлiй, представництв, дочiрнiх пiдприємств. 13.Визначення перелiку вiдомостей, що складають комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, порядку її використання та охорони. Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди посадовiй особi емiтента, що здiйснив приватне розмiщення ЦП, не наводиться. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 18 Посади за останнi 5 рокiв: перший заступник директора за сумiсництвом, заступник директора з наукової роботи за основним мiсцем Посадова особа займає посаду заступника директора УкрНДIВЕ м.Донецьк (основне мiсце). Посадова особа не давала згоди на оприлюднення своїх паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
заступник директора (член Дирекцiї)
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бочаров Михайло Костянтинович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1951
5) освіта**
Донецький полiтехнiчний iнститут, спецiальнiсть Електропостачання промислових пiдприємств та мiст
6) стаж керівної роботи (років)**
19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
АТ "ДIГ", завiдувач вiддiлом
8) дата обрання та термін, на який обрано
01.10.2003 на невизначений термiн
9) Опис
Призначений наказом № 14к-03 вiд 01.10.2003р на невизначений термiн Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю та Статутом Товариства. До компетенцiї члена Дирекцiї Товариства належить: 1. Надання згоди на списання майна Товариства. 2. Визначення основних напрямкiв дiяльностi фiлiй та представництв Товариства, затвердження їхнiх рiчних планiв та звiтiв про виконання цих планiв. 3.Формування поточних планiв дiяльностi Товариства, включаючи фiнансовi та виробничi питання. 4.Розробка та подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту колективного договору, забезпечення виконання Товариством обов’язкiв, взятих на себе згiдно з умовами колективного договору. 5.Органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства, органiзацiя документообiгу як в самому Товариствi, так i в його вiдносинах з iншими юридичними та фiзичними особами. 6.Органiзацiя скликання, пiдготовки до проведення та забезпечення проведення Загальних зборiв акцiонерiв, в тому числi: -обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом; -визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленнi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; -попереднiй розгляд питань, якi вносяться на розгляд Загальних зборiв i пiдготовка на них вiдповiдних пропозицiй. 7.Розробка та затвердження положень, що вiдносяться до господарської дiяльностi Товариства та його структурних одиниць ( в тому числi правил, iнструкцiй та iнших внутрiшнiх документiв Товариства). 8.Забезпечувати виконання рiшень Загальних зборiв Товариства всiма працiвниками Товариства. 9. Розробляти та затверджувати органiзацiйну структуру Товариства . 10.Розробляти змiни та доповнення до положень та Статутiв фiлiй, представництв, дочiрнiх пiдприємств. 11.Призначати та вiдкликати керiвникiв фiлiй, представництв, дочiрнiх пiдприємств. 12.Визначати умови оплати працi посадових осiб та працiвникiв Товариства (та працюючих за договорами цивiльно – правового характеру ), його фiлiй, представництв, дочiрнiх пiдприємств. 13.Визначення перелiку вiдомостей, що складають комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, порядку її використання та охорони. Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди посадовiй особi емiтента, що здiйснив приватне розмiщення ЦП, не наводиться. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 19 Посади за останнi 5 рокiв: заступник директора за сумiсництвом, завiдувач вiддiлом за основним мiсцем Посадова особа займає посаду завiдувача вiддiлом УкрНДIВЕ м.Донецьк (основне мiсце) Посадова особа не давала згоди на оприлюднення своїх паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
заступник директора (член Дирекцiї)
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Чернiков Сергiй Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1972
5) освіта**
Донецький полiтехнiчний iнститут, спецiальнiсть Гiрнiчi машини та обладнання
6) стаж керівної роботи (років)**
8
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
АТ "ДIГ", завiдувач вiддiлом
8) дата обрання та термін, на який обрано
01.11.2009 на невизначений термiн
9) Опис
Призначений наказом № 8к-09 вiд 01.11.2009р на невизначений термiн Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю та Статутом Товариства. До компетенцiї члена Дирекцiї Товариства належить: 1. Надання згоди на списання майна Товариства. 2. Визначення основних напрямкiв дiяльностi фiлiй та представництв Товариства, затвердження їхнiх рiчних планiв та звiтiв про виконання цих планiв. 3.Формування поточних планiв дiяльностi Товариства, включаючи фiнансовi та виробничi питання. 4.Розробка та подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту колективного договору, забезпечення виконання Товариством обов’язкiв, взятих на себе згiдно з умовами колективного договору. 5.Органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства, органiзацiя документообiгу як в самому Товариствi, так i в його вiдносинах з iншими юридичними та фiзичними особами. 6.Органiзацiя скликання, пiдготовки до проведення та забезпечення проведення Загальних зборiв акцiонерiв, в тому числi: -обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом; -визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленнi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; -попереднiй розгляд питань, якi вносяться на розгляд Загальних зборiв i пiдготовка на них вiдповiдних пропозицiй. 7.Розробка та затвердження положень, що вiдносяться до господарської дiяльностi Товариства та його структурних одиниць ( в тому числi правил, iнструкцiй та iнших внутрiшнiх документiв Товариства). 8.Забезпечувати виконання рiшень Загальних зборiв Товариства всiма працiвниками Товариства. 9. Розробляти та затверджувати органiзацiйну структуру Товариства . 10.Розробляти змiни та доповнення до положень та Статутiв фiлiй, представництв, дочiрнiх пiдприємств. 11.Призначати та вiдкликати керiвникiв фiлiй, представництв, дочiрнiх пiдприємств. 12.Визначати умови оплати працi посадових осiб та працiвникiв Товариства (та працюючих за договорами цивiльно – правового характеру ), його фiлiй, представництв, дочiрнiх пiдприємств. 13.Визначення перелiку вiдомостей, що складають комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, порядку її використання та охорони. Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди посадовiй особi емiтента, що здiйснив приватне розмiщення ЦП, не наводиться. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 8 Посади за останнi 5 рокiв: науковий спiвробiтник за основним мiсцем, завiдувач вiддiлом нафтохiмiчного електрообладнання за сумiсництвом, заступник директора за основним мiсцем Посадова особа не займає посади на iнших пiдприємствах Посадова особа не давала згоди на оприлюднення своїх паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Ревiзор акцiонерного товариства
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Столяренко Свiтлана Олексiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1945
5) освіта**
Донецький полiтехнiйчний iнститут, спецiальнiсть – електропривiд та автоматизацiя промислового устаткування
6) стаж керівної роботи (років)**
8
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
УкрНДIВЕ, науковий спiвробiтник
8) дата обрання та термін, на який обрано
29.03.2013 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю та Статутом Товариства: 1.Ревiзор має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв. Ревiзор має право бути присутнiм на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. 2.Ревiзор має право залучати до проведення ревiзiй та перевiрок зовнiшнiх експертiв (у тому числi аудиторiв). У такому випадку Директор зобов’язаний укласти вiдповiднi договори i здiйснити розрахунки по них. 3.Ревiзор iнформує Загальнi збори про результати перевiрок фiнансово – господарської дiяльностi Товариства, складає та подає на затвердження Загальних зборiв висновок з аналiзом фiнансової звiтностi Товариства та дотримання Товариством законодавства пiд час провадження фiнансово – господарської дiяльностi, доповiдає про результати здiйснених нею ревiзiй та перевiрок Загальним зборам Товариства. 4.Ревiзор проводить перевiрку фiнансово – господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року. Директор забезпечує Ревiзору доступ до iнформацiї, в тому числi всiх бухгалтерських та iнших документiв про фiнансово – господарську дiяльнiсть Товариства. На вимогу Ревiзора посадовi особи Товариства повиннi надати особистi письмовi пояснення з питань, що виникають пiд час проведення перевiрки. 5.За пiдсумками перевiрки фiнансово – господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзор готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод та про факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово – господарської дiяльностi, а також встановлення порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди посадовiй особi емiтента, що здiйснив приватне розмiщення ЦП, не наводиться. Змiни у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод: звiльнено Корiнєва Б.Л. (протокол б/н вiд 29.03.13р), призначено Столяренко С.О. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 8 Посади за останнi 5 рокiв: завiдуюча планово-економiчним вiддiлом за основним мiсцем За сумiсництвом посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа не давала згоди на оприлюднення своїх паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Жалюк Людмила Борисiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1949
5) освіта**
середня технiчна, Донецький iндустрiальний технiкум (технiк-плановiк)
6) стаж керівної роботи (років)**
18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
УкрНДIВЕ, iнженер-економiст
8) дата обрання та термін, на який обрано
11.04.1995 на невизначений термiн
9) Опис
Призначена на посаду наказом № 1 вiд 11.04.1995р. на невизначений термiн Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю згiдно якої головний бухгалтер: - Забезпечує ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методолiчних засад, встановлених Законом України „Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi”, з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних. - Органiзує контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. - Вимагає вiд всiх пiдроздiлiв, служб та працiвникiв забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до облiку первинних документiв. - Вживає всiх необхiдних заходiв для запобiгання несанкцiонованому та непомiтному виправленню записiв у первинних документах i регiстрах бухгалтерського облiку та збереженню оброблених документiв, реєстрiв, i звiтiв, i звiтностi протягом встановленого термiну. - Забезпечує складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi пiдприємства, пiдписання її та подання в установленi строки користувачам. - Здiйснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої iнформацiї про фiнансовий стан, результати дiяльностi та рух коштiв пiдприємства. - Бере участь у пiдготовцi та поданнi iнших видiв перiодичної звiтностi, якi передбачають пiдпис головного бухгалтера, до органiв вищого рiвня у вiдповiдностi з нормативними актами, затвердженими формами та iнструкцiями. - За погодженням з керiвником пiдприємства забезпечує перерахування податкiв та зборiв, передбачених законодавством, проводить розрахунки з iншими кредиторами вiдповiдно до договiрних зобов”язань - Здiйснює контроль за веденням касових операцiй, рацiональним та ефективним використанням матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв. - Бере участь у проведеннi iнвентаризацiйної роботи на пiдприємствi, оформленнi матерiалiв, пов”язаних з нестачею та вiдшкодуванням втрат вiд нестачi, крадiжки i псуванням активiв пiдприємства. - Керує фахiвцями бухгалтерського облiку пiдприємства та розподiляє мiж ними функцiональнi обов”язки. Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди посадовiй особi емiтента, що здiйснив приватне розмiщення ЦП, не наводиться. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 18 Посади за останнi 5 рокiв: головний бухгалтер за сумiсництвом, iнженер-економiст за основним мiсцем, головний бухгалтер за основним мiсцем За сумiсництвом посадова особа не займає посади на iнших пiдприємствах. Посадова особа не давала згоди на оприлюднення паспортних данних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Директор Кац Олександр Борисович д/н д/н д/н
450 30 450 0 0 0
перший заступник директора (член Дирекцiї) Дубiнський Андрiй Олександрович д/н д/н д/н
450 30 450 0 0 0
заступник директора (член Дирекцiї) Бочаров Михайло Костянтинович д/н д/н д/н
300 20 300 0 0 0
заступник директора (член Дирекцiї) Чернiков Сергiй Миколайович д/н д/н д/н
0 0 0 0 0 0
Ревiзор акцiонерного товариства Столяренко Свiтлана Олексiївна д/н д/н д/н
0 0 0 0 0 0
Головний бухгалтер Жалюк Людмила Борисiвна д/н д/н д/н
0 0 0 0 0 0
Усього 1200 80 1200 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Бочаров Михайло Костянтинович д/н д/н д/н
300 20 300 0 0 0
Дубiнський Андрiй Олександрович д/н д/н д/н
450 30 450 0 0 0
Кац Олександр Борисович д/н д/н д/н
450 30 450 0 0 0
Корiнєв Борис Львович д/н д/н д/н
300 20 300 0 0 0
Усього 1500 100 1500 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 29.03.2013
Кворум зборів** 100
Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2012 рiк. 2. Розподiл прибутку Товариства за 2012 р., виплата дивiдендiв, встановлення дати складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, затвердження розмiру рiчних дивiдендiв, порядку та строку їх виплати. 3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Дирекцiї, звiту Ревiзора Товариства за 2012 рiк. 4. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством у перiод з 30.03.2013 по 29.03.2014 включно 5. Припинення повноважень Ревiзора та обрання нового Ревiзора Товариства. Питання порядку денного Перше питання порядку денного Затвердження рiчного звiту Товариства за 2012 рiк. Слухали: Голову Загальних зборiв Каца О.Б., який ознайомив акцiонерiв Товариства iз рiчним звiтом Товариства за 2012 рiк та запропонував його затвердити. Голосували: (за затвердження рiчного звiту Товариства за 2012 рiк): ЗА – 1 500 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; ПРОТИ – 0 голосiв, що становить 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; УТРИМАЛОСЯ – 0 голосiв, що становить 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах. Постановили: затвердити рiчний звiт Товариства за 2012 рiк. Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у рiчних Загальних зборах. Друге питання порядку денного Розподiл прибутку Товариства за 2012 р., виплата дивiдендiв, встановлення дати складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, затвердження розмiру рiчних дивiдендiв, порядку та строку їх виплати. Слухали: Голова Загальних зборiв Кац О.Б. повiдомив, що за результатами дiяльностi у 2012 роцi Товариством було отримано чистий прибуток у розмiрi 2 441 тис. грн. та запропонував розподiлити цей прибуток наступним чином: 732,3 тис. грн. направити на виплату дивiдендiв, суму, що залишилась у розмiрi 1708,7 тис. грн. направити на накопичення нерозподiленого прибутку. Голосували: (за розподiл прибутку Товариства за 2012 рiк наступним чином: 732,3 тис. грн. - направити на виплату дивiдендiв, 1708,7 тис. грн. - направити на накопичення нерозподiленого прибутку): ЗА – 1 500 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; ПРОТИ – 0 голосiв, що становить 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; УТРИМАЛОСЯ – 0 голосiв, що становить 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах. Постановили: розподiлити прибуток Товариства за 2012 рiк наступним чином: 732,3 тис. грн. - направити на виплату дивiдендiв, 1708,7 тис. грн. - направити на накопичення нерозподiленого прибутку. Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у рiчних Загальних зборах. Слухали: Голову Загальних зборiв Каца О.Б., який запропонував виплатити дивiденди акцiонерам Товариства згiдно з перелiком осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, складеним станом на 29.03.2013 у розмiрi 488,2 грн. на одну акцiю. Виплату дивiдендiв здiйснити шляхом перерахування грошових коштiв на картковi рахунки акцiонерiв у строк з 01 квiтня 2013 року до 29 вересня 2013 року. Голосували: (за виплату дивiдендiв акцiонерам Товариства згiдно з перелiком осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, складеним станом на 29.03.2013. Розмiр рiчних дивiдендiв на одну акцiю становить 488,2 грн. Остаточний розмiр дивiдендiв, якi виплачуються акцiонеру, встановлюється шляхом множення встановленого розмiру дивiдендiв на одну акцiю на загальну кiлькiсть належних йому акцiй станом на 29.03.2013. Здiйснити виплату дивiдендiв шляхом перерахування грошових коштiв на картковi рахунки акцiонерiв у строк з 01 квiтня 2013 року до 29 вересня 2013 року): ЗА – 1 500 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; ПРОТИ – 0 голосiв, що становить 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; УТРИМАЛОСЯ – 0 голосiв, що становить 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах. Постановили: виплатити дивiденди акцiонерам Товариства згiдно з перелiком осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, складеним станом на 29.03.2013. Розмiр рiчних дивiдендiв на одну акцiю становить 488,2 грн. Остаточний розмiр дивiдендiв, якi виплачуються акцiонеру, встановлюється шляхом множення встановленого розмiру дивiдендiв на одну акцiю на загальну кiлькiсть належних йому акцiй станом на 29.03.2013. Здiйснити виплату дивiдендiв шляхом перерахування грошових коштiв на картковi рахунки акцiонерiв у строк з 01 квiтня 2013 року до 29 вересня 2013 року. Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у рiчних Загальних зборах. Третє питання порядку денного Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Дирекцiї, звiту Ревiзора Товариства за 2012 рiк. Слухали: Голову Загальних зборiв Каца О.Б., який ознайомив акцiонерiв Товариства iз звiтами Дирекцiї та Ревiзора Товариства за 2012 рiк та запропонував їх прийняти до вiдома. Голосували: (за прийняття до вiдома звiтiв Дирекцiї та Ревiзора Товариства за 2012 рiк): ЗА – 1 500 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; ПРОТИ – 0 голосiв, що становить 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; УТРИМАЛОСЯ – 0 голосiв, що становить 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах. Постановили: прийняти до вiдома звiти Дирекцiї та Ревiзора Товариства за 2012 рiк. Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у рiчних Загальних зборах. Четверте питання порядку денного Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством у перiод з 30.03.2013 по 29.03.2014 включно. Слухали: Голову Загальних зборiв Каца О.Б., який запропонував попередньо схвалити наступнi значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством у перiод з 30.03.2013 по 29.03.2014: - укладання договорiв (контрактiв, iнших правочинiв) щодо придбання/вiдчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна, в тому числi купiвлi-продажу, мiни, поставки, дарування, ренти, найому (оренди) з правом викупу, спiльної дiяльностi, щодо виконання Товариством або виконання iншими особами на замовлення Товариства робiт чи надання послуг, в тому числi пiдряду, надання послуг, про надання/отримання позики, кредиту, факторингу, поруки, застави, iпотеки на суму до 10 000 000,00 (десять мiльйонiв) грн. кожний договiр (контракт, iнший правочин); - укладання iнших договорiв (контрактiв, iнших правочинiв) що вчинятимуться Товариством на суму до 10 000 000,00 (десять мiльйонiв) грн. кожний договiр (контракт, iнший правочин). Також Голова Загальних зборiв запропонував уповноважити Директора Товариства або особу, яка виконує його обов’язки, здiйснювати всi необхiднi дiї щодо укладання (вчинення) вiд iменi Товариства значних правочинiв, в тому числi їх пiдписувати, в межах встановленого розмiру. Голосували: (за попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися АТ «ДIГ» у перiод з 30.03.2013 по 29.03.2014, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом таких правочинiв, становить вiд 10 вiдсоткiв вартостi активiв АТ «ДIГ» за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2012 рiк, з граничною сукупною вартiстю всiх таких правочинiв у розмiрi 150 000 000,00 (сто п’ятдесят мiльйонiв) грн., а саме: - укладання договорiв (контрактiв, iнших правочинiв) щодо придбання/вiдчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна, в тому числi купiвлi-продажу, мiни, поставки, дарування, ренти, найому (оренди) з правом викупу, спiльної дiяльностi, щодо виконання Товариством або виконання iншими особами на замовлення Товариства робiт чи надання послуг, в тому числi пiдряду, надання послуг, про надання/отримання позики, кредиту, факторингу, поруки, застави, iпотеки на суму до 10 000 000,00 (десять мiльйонiв) грн. кожний договiр (контракт, iнший правочин); - укладання iнших договорiв (контрактiв, iнших правочинiв) що вчинятимуться Товариством на суму до 10 000 000,00 (десять мiльйонiв) грн. кожний договiр (контракт, iнший правочин). Уповноважити Директора АТ «ДIГ» або особу, яка виконує його обов’язки, здiйснювати всi необхiднi дiї щодо укладання (вчинення) вiд iменi Товариства значних правочинiв, в тому числi їх пiдписувати, в межах встановленого розмiру): ЗА – 1 500 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi; ПРОТИ – 0 голосiв, що становить 0% голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi; УТРИМАЛОСЯ – 0 голосiв, що становить 0% голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi. Постановили: попередньо схвалити значнi правочини, якi можуть вчинятися АТ «ДIГ» у перiод з 30.03.2013 по 29.03.2014, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом таких правочинiв, становить вiд 10 вiдсоткiв вартостi активiв АТ «ДIГ» за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2012 рiк, з граничною сукупною вартiстю всiх таких правочинiв у розмiрi 150 000 000,00 (сто п’ятдесят мiльйонiв) грн., а саме: - укладання договорiв (контрактiв, iнших правочинiв) щодо придбання/вiдчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна, в тому числi купiвлi-продажу, мiни, поставки, дарування, ренти, найому (оренди) з правом викупу, спiльної дiяльностi, щодо виконання Товариством або виконання iншими особами на замовлення Товариства робiт чи надання послуг, в тому числi пiдряду, надання послуг, про надання/отримання позики, кредиту, факторингу, поруки, застави, iпотеки на суму до 10 000 000,00 (десять мiльйонiв) грн. кожний договiр (контракт, iнший правочин); - укладання iнших договорiв (контрактiв, iнших правочинiв) що вчинятимуться Товариством на суму до 10 000 000,00 (десять мiльйонiв) грн. кожний договiр (контракт, iнший правочин). Уповноважити Директора АТ «ДIГ» або особу, яка виконує його обов’язки, здiйснювати всi необхiднi дiї щодо укладання (вчинення) вiд iменi Товариства значних правочинiв, в тому числi їх пiдписувати, в межах встановленого розмiру. Рiшення прийнято бiльш як 50% голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi. П’яте питання порядку денного Припинення повноважень Ревiзора та обрання нового Ревiзора Товариства. Слухали: Голову Загальних зборiв Каца О.Б., який повiдомив акцiонерiв про заяву нинiшнього Ревiзора Товариства Корiнєва Бориса Львовича про припинення його повноважень та запропонував її задовольнити. Голосували: (за припинення повноважень Ревiзора Товариства Корiнєва Бориса Львовича з 29 березня 2013 року): ЗА – 1 500 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; ПРОТИ – 0 голосiв, що становить 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; УТРИМАЛОСЯ – 0 голосiв, що становить 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах. Постановили: припинити повноваження Ревiзора Товариства Корiнєва Бориса Львовича з 29 березня 2013 року. Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у рiчних Загальних зборах. Слухали: Голову Загальних зборiв Каца О.Б., який запропонував обрати нового Ревiзора Товариства – Столярєнко Свiтлану Олексiївну. Голосували: (за обрання з 30 березня 2013 року Столяренко Свiтлану Олексiївну Ревiзором Товариства): ЗА – 1 500 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; ПРОТИ – 0 голосiв, що становить 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; УТРИМАЛОСЯ – 0 голосiв, що становить 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах. Постановили: обрати з 30 березня 2013 року Столяренко Свiтлану Олексiївну Ревiзором Товариства строком на 3 роки. Рiшення прийнято шляхом кумулятивного голосування. Зауважень та пропозицiй щодо порядку ведення рiчних Загальних зборiв вiд акцiонерiв не поступило.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
28.01.2011 15/05/1/11 Донецьке теруправлiння ДКЦПФР UA4000110688 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 1 1500 1500 100
Опис Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: торгiвля цiнними паперами не здiйснювалася Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: не здiйснюється Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: не має Мета додаткової емiсiї: не було Спосiб розмiщення: закрите розмiщення серед акцiонерiв Товариства.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 812 779 0 0 812 779
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 432 476 0 0 432 476
транспортні засоби 1 1 0 0 1 1
інші 379 302 0 0 379 302
2. Невиробничого призначення: 27 41 0 0 27 41
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 27 41 0 0 27 41
Усього 839 820 0 0 839 820
Опис Згiдно наказу про облiкову полiтику: визнання, облiк i оцiнка основних засобiв здiйснюється в вiдповiдностi з П(С)БО №7. Одиницею облiку визнається окремий об'єкт. Термiн одержання економiчних вигод вiд експлуатацiї основних засобiв - бiльш 1 року. Об'єкт основних засобiв, що може бути визнаний в якостi активу, пiдлягає оцiнцi за собiвартiстю. Собiвартiсть об'єкту основних засобiв включає в себе покупну цiну, включаючи iмпортне мито i невiдшкодуємi податки за винятком торгiвельних знижок i повернення, а також будь-якi прямi витрати, що вiдносяться до доставки активу в мiсце його використання i приведенню в стан, що забезпечує його функцiонування. Вартiсна межа для предметiв, якi входять до складу МНМА, встановлена в розмiрi 2500 грн. Амортизацiя основних засобiв нараховується пооб'єктно, прямолiнiйним методом. Для розрахунку зносу лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв прирiвнюється нулю. Постiйно дiюча комiсiя пiд час введення в експлуатацiю основних засобiв визначає термiн корисного використання кожного об'єкту основних засобiв. Комiсiя при визначеннi термiну корисного використання об'єкту користується граничними термiнами корисної служби основних засобiв. Нарахування амортизацiї об’єктiв МНМА - 100% їх вартостi в першому мiсяцi їх використання. Первiсна вартiсть основних засобiв та малоцiнних необоротних матерiальних активiв станом на 1.01.2013р. складає 2 649 тис.грн, а саме: Машини i обладнання – 1 302 тис.грн. Транспортнi засоби – 20 тис.грн. Iнструменти, прибори, iнвентар – 470 тис.грн. Iншi основнi засоби – 27 тис.грн. МНМА та iншi необоротнi матерiальнi активи – 830 тис.грн. Знос основних засобiв, малоцiнних необоротних матерiальних активiв 1.01.2013р. складає 1 810 тис.грн. Машини i обладнання – 870 тис.грн. Транспортнi засоби – 19 тис.грн. Iнструменти, прибори, iнвентар – 202 тис.грн. iншi основнi засоби – 0 тис.грн. МНМА та iншi необоротнi матерiальнi активи – 719 тис.грн. Протягом звiтного року надiйшло основних засобiв, малоцiнних необоротних матерiальних активiв на суму 274 тис.грн.: Машини i обладнання – 91 тис.грн. Транспортнi засоби – 0 тис.грн. Iнструменти, прибори, iнвентар – 54 тис.грн. Iншi основнi засоби – 14 тис.грн. МНМА та iншi необоротнi матерiальнi активи – 115 тис.грн. Перелiк основних засобiв, що зарахованi на баланс (найменування та кiлькiсть) 26.02.2013-Система видеоконтроля 17.05.2013-'Сервер HP ML110G7 QC E3-1220 3.10GHz/4-core 21.05.2013-компьютер на базе процессора Intel Core i3 2120T 18.06.2013-Ноутбук Lenovo ThinkPad Edge E530 08.07.2013-компьютер на базе Intel Core i3 3220 29.07.2013-Ноутбук Lenovo ThinkPad Edge E530 02.08.2013-Компьютер на базе Intel Core i3 3220 01.10.2013-Ноутбук 'lenovo think pad edge e530 16.10.2013-Система контроля доступа 29.10.2013-Многофункцион. уср.-во Canon i-Sensys MF4890DW 12.08.2013-Настольный сверлильный станок В-1316В/100 27.08.2013-Гидравлич. Пресс ручной в наборе Tristar Set-Metric V16-V40 27.08.2013-Пресс гидравлич.обжимн.для наконе-в 10-300 мм2 25.01.2013-Ключ динамомет.1/2 01.08.2013-кондиционер Mldea MSR 12HRN1 01.08.2013-кондиционер Mldea MSR 07HRN1 01.08.2013-кондиционер Mldea MSR 07HRN1 27.08.2013-Кондиционер AirWell-24 02.09.2013-кондиционер Mldea MSR-09HRN1 02.09.2013-кондиционер Mldea MSR-09HRN1 06.12.2013-Осцилограф-мультиметр HDS2062M-N 02.02.2013-Сейф М.60.К 02.02.2013-Сейф М.60.К 13.02.2013-К-кт корпусной мебели №2 ВЕНГЕ 15.02.2013-Стол руководителя с пристав. 01.08.2013-К-кт корпусной мебели №2 ВЕНГЕ Протягом звiтного року необоротнi активи не реалiзовувались, було списано iнших необоротних матерiальних активiв на суму 508 тис.грн. (повнiстю замортизованi ремонти орендованих примiщень, по яким закiнчилися договори оренди). Первiсна вартiсть основних засобiв та малоцiнних необоротних матерiальних активiв станом на 31.12.2013р. Складає 2 415 тис.грн, а саме: Машини i обладнання – 1 393 тис.грн. Транспортнi засоби – 20 тис.грн. Iнструменти, прибори, iнвентар – 524 тис.грн. Iншi основнi засоби – 41 тис.грн. МНМА – 437 тис.грн. Знос основних засобiв, малоцiнних необоротних матерiальних активiв на 31.12.2013 р. дорiвнює 1 595 тис.грн. Машини i обладнання – 917 тис.грн. Транспортнi засоби – 19 тис.грн. Iнструменти, прибори, iнвентар – 222 тис.грн. Iншi основнi засоби – 0 тис.грн. МНМА – 437 тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв: Машини i обладнання – 66% Транспортнi засоби – 95% Iнструменти, прибори, iнвентар – 42% iншi основнi засоби – 0 % МНМА - 100% Ступiнь використання основних засобiв: 100 % Основнi засоби невиробничого характеру на загальну суму 41 тис.грн.: Ручна кавоварка нерж. Сталь Кавоварка Gaggia Syncrony Logic Мiкрохвиль. Пiч Samsung MW73AR/BWT Мiкрохвильова пiч SAMSUNG ME 712AR Обiгрiвач Масляний 1254 Проектор Epson EB-X7 Холодильник "Норд-214" Холодильник "Норд-442" Холодильник Indesit ST 145 Холодильник MORA MRF 3181 W Холодильник Samsung RT2BSRM Кухня Обмеження на використання основних засобiв не було. Обмеження права власностi на основнi засоби немає. Сума укладених угод на придбання в майбутньому основних засобiв: немає Основних засобiв, що тимчасово не використовуються (консервацiя, реконструкцiя) – немає. Основних засобiв, що виведенi з експлуатацiї для продажу – не має Повнiстю зношених основних засобiв на загальну суму 24 533,35 грн., а саме: ATC Panasonic KX-TA 616 сист.блок-5 205,60 грн. КМА Canon FC 220-1 497,50 грн. КМА Canon NP 6216 -5 417,50 грн. Принтер Canon BJC-4400 -1 670,00 грн. Принтер Canon LBP 810-1 162,75 грн. Принтер Epson FX-1170-1 412,50 грн. Принтер Epson Stilus Color 1520-2 710,00 грн. Принтер HPL J4L -1 150,00 грн. Демонстр. Преобр. ACS600 R2 -2 775,00 грн. Кондиционер оконный DEKKER DVVH-1 532,50 грн. Основнi засоби, що взятi в операцiйну оренду: офiснi та виробничi примiщення (м.Донецьк, вул.Черкасова 3, Харитонова 2А), транспортнi засоби 14 шт. Основнi засоби, наданих в оренду на кiнець звiтного перiоду немає. Об єкти основних засобiв використовуються за цiльовим призначенням. Проводяться поточний та капiтальний ремонт. На пiдприємствi дотримується належний режим експлуатацiї i зберiгання основних засобiв.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 13345 10807
Статутний капітал (тис. грн.) 1 1
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 1 1
Опис Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi). Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 13344 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 13344 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 10806 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 10806 тис.грн.
Висновок Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства не менша вiд статутного капiталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 111 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 6598 X X
Усього зобов'язань X 6709 X X
Опис: В складi iнших зобов`язань: 1. Заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 4046 тис.грн. Перелiк кредиторiв: ТОВ «Дон.iнновацiйно-технiчна компанiя» - 2 164 тис.грн. ПФ "Вуглеспецремонт"-1 227 тис.грн. R.STAHL – 118 тис.грн. ТОВ «Вуглетехнiк» - 144 тис.грн. Iншi кредитори, що не перевищує 10 % вiд загальної суми – 393 тис.грн. 2. Отриманi аванси за продукцiю - 1 891 тис.грн. - вiд замовникiв: ТОВ "Промiмпекс"- 331 тис.грн. ПАТ «Луганськгормаш» - 125 тис.грн. ПАТ «Укртатнафта» - 39 тис.грн. ПАТ «АМК» - 193 тис.грн. ПАТ ШУ «Покровське» - 716 тис.грн. ПП «ДМА» - 155 тис.грн. ТДВ ОП ШУ «Благовiщеньске» - 150 тис.грн. ТОВ «Гiрнiчнi машини -ГМБ» - 137 тис.грн. Iншi кредитори, що не перевищує 10 % вiд загальної суми – 45 тис.грн. 3. Iншi поточнi зобов’язання дорiвнюють 513 тис.грн. – податковий кредит з ПДВ – 96 тис.грн. – заборгованiсть за оренду автомобiлiв, офiсних та виробничих примiщень – 415 тис.грн. (Бєляєв О.О. – 64 тис.грн, Бочаров М.К. – 117 тис.грн., Дубiнський А.О. – 117 тис.грн., Кац О.Б. – 117 тис.грн.) – iншi – 2 тис.грн. 4. Iншi довгостроковi забезпечення витрат персоналу - 148 тис.грн. - резерв вiдпусток В складi податкових зобовязань - податок на прибуток - 111 тис.грн.

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п Основний вид продукції Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тіс. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Апаратура електрична високовольтна 51 шт 11188 36 51 шт 11188 27.53
2 Пристрої керування електричнi комплектнi низковольтнi 3638 шт 19893.6 64 3638шт 19893.6 48.96

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1 Матерiальнi витрати (сировина, матерiали, напiвфабрикати та комплектуючи вироби) 84.14
2 Заробiтня плата 5.83

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1 2 3
29.03.2013 29.03.2013 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Консалтiнгова фiрма «Фонд економiко-правових дослiджень та аудиту» (ТОВ "КФ "ЕПIА-фонд")
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 23420242
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 83015, м.Донецьк, пр.Ватутiна, 33а, оф.65
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 0859 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** д/н д/н д/н д/н
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2013
Думка аудитора*** умовно-позитивна

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2011 2 1
2 2012 1 0
3 2013 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?


Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери
X
Депозитарна установа
X
Інше (запишіть): не має Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?


Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків
X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?


Так Ні
Підняттям карток
X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук
X
Інше (запишіть): не має Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?


Так Ні
Реорганізація
X
Додатковий випуск акцій
X
Унесення змін до статуту
X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства
X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства
X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради
X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу
X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)
X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
X
Інше (запишіть): Змiна депозитарiю Так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?


(осіб)
Кількість членів наглядової ради 0
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 0

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?


Так Ні
Стратегічного планування
X
Аудиторський
X
З питань призначень і винагород
X
Інвестиційний
X
Інші (запишіть) Наглядова рада в звiтному перiодi не створювалась
Інші (запишіть) не має

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?


Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою
X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій
X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
X
Члени наглядової ради не отримують винагороди
X
Інше (запишіть) Винагорода не отримується

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?


Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
X
Знання у сфері фінансів і менеджменту
X
Особисті якості (чесність, відповідальність)
X
Відсутність конфлікту інтересів
X
Граничний вік
X
Відсутні будь-які вимоги
X
Інше (запишіть): Наглядова рада не передбачена Статутом Товариства, документiв щодо зазначених вимог не iснує
X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?


Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства
X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками
X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)
X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена
X
Інше (запишіть) не має

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 1 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?


Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Ні Так Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Ні Ні Ні Так
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Ні Так Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Ні Ні Ні Так
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Ні Так Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Ні Ні Так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?


Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів
X
Положення про наглядову раду
X
Положення про виконавчий орган
X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
X
Положення про акції акціонерного товариства
X
Положення про порядок розподілу прибутку
X
Інше (запишіть): Повноваження Дирекцiї Товариства та Ревiзора визначенi Статутом Товариства.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?


Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Так Так Ні Ні Так
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Так
Статут та внутрішні документи Ні Ні Так Так Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Так Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Так Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?


Так Ні
Не проводились взагалі
X
Менше ніж раз на рік
X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік
X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?


Так Ні
Загальні збори акціонерів
X
Наглядова рада
X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) Не було

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?


Так Ні
Не задовольняв професійний рівень
X
Не задовольняли умови договору з аудитором
X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
X
Інше (запишіть) Змiни аудитора не було

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?


Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада
X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
X
Стороння компанія або сторонній консультант
X
Перевірки не проводились
X
Інше (запишіть) Перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства проводилася Ревiзором

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?


Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів
X
За дорученням наглядової ради
X
За зверненням виконавчого органу
X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів
X
Інше (запишіть) не було

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?


Так Ні
Випуск акцій
X
Випуск депозитарних розписок
X
Випуск облігацій
X
Кредити банків
X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
X
Інше (запишіть): Залучання iнвестицiй не плануєтьсяЧи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років X
Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/н
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: не було
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
не булоКОДИ


Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОНЕЦЬКА IНЖИНIРIНГОВА ГРУПА" за ЄДРПОУ 23189879
Територія
за КОАТУУ 1410136600
Організаційно-правова форма господарювання
за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності
за КВЕД 27.12
Середня кількість працівників 97
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса Черкасова, буд.3, м.Донецьк, Донецька область, 83023, Україна, 062-382-84-12
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
V
за міжнародними стандартами фінансової звітності


Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2013 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 76 37 0
первісна вартість 1001 129 130 0
накопичена амортизація 1002 53 93 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 134 206 0
Основні засоби: 1010 839 820 0
первісна вартість 1011 2649 2415 0
знос 1012 1810 1595 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 1049 1063 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 4389 4261 0
Виробничі запаси 1101 4389 4261 0
Незавершене виробництво 1102 0 0 0
Готова продукція 1103 0 0 0
Товари 1104 0 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 4973 4762 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

0

582

0
з бюджетом 1135 3213 3210 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 3 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1223 34 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 4413 5817 0
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 4413 5817 0
Витрати майбутніх періодів 1170 35 62 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 385 260 0
Усього за розділом II 1195 18631 18991 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 19680 20054 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 1 1 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 0 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 0 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 10806 13344 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 10807 13345 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 148 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 148 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 0 148 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 5141 4046 0
за розрахунками з бюджетом 1620 136 111 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 136 111 0
за розрахунками зі страхування 1625 0 0 0
за розрахунками з оплати праці 1630 0 0 0
за одержаними авансами 1635 3211 1891 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 385 513 0
Усього за розділом IІІ 1695 8873 6561 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 19680 20054 0

Примітки Опис обраної облiкової полiтики На виконання вимог Закону України „Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi” вiд 16.07.1999р. №996-XIY, та Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, затверджених Мiнiстерством фiнансiв України, наказом директора Приватного акцiонерного товариства «Донецька iнжинiрiнгова група» вiд 03.01.2013р. №1б-13 „Про облiкову полiтику пiдприємства” затверджена облiкова полiтика товариства на 2013 рiк. Ведення бухгалтерського облiку покладено на бухгалтерську службу на чолi з головним бухгалтером товариства. Ведення бухгалтерського облiку здiйснюється вiдповiдно до положень нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку. Форма ведення облiку – автоматизований облiк з застосуванням бухгалтерської програми «Акцент-Бухгалтерiя». Наказом про облiкову полiтику встановленi строки проведення iнвентаризацiї об’єктiв основних засобiв, iнших необоротних матерiальних активiв, нематерiальних активiв, дебiторської та кредиторської заборгованостей, товарно-матерiальних цiнностей та коштiв. Створена постiйно дiюча iнвентаризацiйна комiсiя, до повноважень якої також належить проведення робiт з оцiнки активiв та зобов’язань. Необоротнi та нематерiальнi активи облiковуються за первiсною вартiстю. Нарахування амортизацiї основних засобiв здiйснюється протягом строку корисного використання (експлуатацiї) об'єктiв, який встановлюється рiшенням керiвника при визнаннi об'єкта активом (при зарахуваннi на баланс). Наказом про облiкову полiтику (додаток вiд 03.01.2013р.) визначений та фактично використовується прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї основних засобiв. Нарахування амортизацiї об’єктiв МНМА - 100% їх вартостi в першому мiсяцi їх використання. Для амортизацiї нематерiальних активiв передбачений прямолiнiйний метод. Облiк запасiв провадиться за первiсною вартiстю. Оцiнка запасiв при вибуттi проводиться за методом iдентифiкованої собiвартостi. Межа суттєвостi при складаннi фiнансової звiтностi встановлена в розмiрi 100 гривень. Для облiку витрат використовуються рахунки класу 9 „Витрати дiяльностi”. Формування фiнансового результату здiйснюється щоквартально. Розрахунок виробничої собiвартостi здiйснюється за кожним замовленням окремо. З метою визначення виробничої собiвартостi продукцiї встановлений перелiк перемiнних та постiйних виробничих витрат. Резерв сумнiвних боргiв визначається за методом абсолютної суми сумнiвної заборгованостi на пiдставi акта iнвентаризацiї розрахункiв з покупцями, постачальниками та iншими дебiторами та кредиторами. Резервування коштiв на забезпечення вiдпусток наказом по облiкову полiтику не визначено. Фiнансовi звiти мiстять статтi, склад i змiст яких визначаються вiдповiдними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку. Актив Балансу Примiтка до «Нематерiальнi активи» рядок 1000 Балансу Cтаном на 01.01.2013 року в балансi вiдображена первiсна вартiсть об'єктiв, якi вiднесенi до складу нематерiальних активiв згiдно з П(С)БО №8 „Нематерiальнi активи” в сумi 129 тис.грн., накопичена амортизацiя нематерiальних активiв складає 53 тис.грн. Залишкова вартiсть 76 тис.грн. Станом на 31.12.2013 року в балансi вiдображена первiсна вартiсть об'єктiв, якi вiднесенi до складу нематерiальних активiв згiдно з П(С)БО №8 „Нематерiальнi активи” в сумi 130 тис.грн., накопичена амортизацiя нематерiальних активiв складає 93 тис.грн. Залишкова вартiсть 37 тис.грн. Нараховано за рiк амортизацiї у сумi 40 тис.грн. Надiйшло за рiк нематерiальних активiв на загальну суму 1 тис.грн., у т.ч.: 'ПО Kaspersky Internet Security 2013 Desktop 'ПО Kaspersky Internet Security 2014 2- Desktop 1year Нематерiальнi активи вiдображенi в балансi за первiсною вартiстю. Бухгалтерський облiк нематерiальних активiв ведеться щодо кожного об'єкта. До складу нематерiальних активiв включено: програмне забезпечення, патент, товарний знак, дозвiл на використання продукцiї. Придбанi нематерiальнi активи зараховуються на баланс пiдприємства за первiсною вартiстю. Переоцiнки первiсної вартостi та зносу нематерiальних активiв у звiтному перiодi не було. Нарахування амортизацiї нематерiальних активiв здiйснюється прямолiнiйним методом, виходячи iз встановленого пiдприємством строку корисного використання об’єктiв нематерiальних активiв. Зменьшення корисностi нематерiальних активiв не було. Нематерiальних активiв, щодо яких iснує обмеження права власностi та переданих у заставу не має. Угоди на придбання у майбутньому нематерiальних активiв не заключались. Нематерiальнi активи за рахунок цiльових асигнувань не придбавались. Примiтка до «Незавершене будiвництво» рядок 1005 Балансу Сума незавершеного будiвництва на початок перiоду дорiвнювала 134 тис.грн.- ремонтнi роботи орендованих основних засобiв. Сума незавершеного будiвництва станом на 31.12.2013 року дорiвнює 206 тис.грн. – ремонтнi роботи орендованих основних засобiв, що не закiнченi на кiнець року. Примiтка до «Основнi Засоби рядок 1010 Балансу Згiдно наказу про облiкову полiтику: визнання, облiк i оцiнка основних засобiв здiйснюється в вiдповiдностi з П(С)БО №7. Одиницею облiку визнається окремий об'єкт. Термiн одержання економiчних вигод вiд експлуатацiї основних засобiв - бiльш 1 року. Об'єкт основних засобiв, що може бути визнаний в якостi активу, пiдлягає оцiнцi за собiвартiстю. Собiвартiсть об'єкту основних засобiв включає в себе покупну цiну, включаючи iмпортне мито i невiдшкодуємi податки за винятком торгiвельних знижок i повернення, а також будь-якi прямi витрати, що вiдносяться до доставки активу в мiсце його використання i приведенню в стан, що забезпечує його функцiонування. Вартiсна межа для предметiв, якi входять до складу МНМА, встановлена в розмiрi 2500 грн. Амортизацiя основних засобiв нараховується пооб'єктно, прямолiнiйним методом. Для розрахунку зносу лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв прирiвнюється нулю. Постiйно дiюча комiсiя пiд час введення в експлуатацiю основних засобiв визначає термiн корисного використання кожного об'єкту основних засобiв. Комiсiя при визначеннi термiну корисного використання об'єкту користується граничними термiнами корисної служби основних засобiв. Нарахування амортизацiї об’єктiв МНМА - 100% їх вартостi в першому мiсяцi їх використання. Первiсна вартiсть основних засобiв та малоцiнних необоротних матерiальних активiв станом на 1.01.2013р. складає 2 649 тис.грн, а саме: Машини i обладнання – 1 302 тис.грн. Транспортнi засоби – 20 тис.грн. Iнструменти, прибори, iнвентар – 470 тис.грн. Iншi основнi засоби – 27 тис.грн. МНМА та iншi необоротнi матерiальнi активи – 830 тис.грн. Знос основних засобiв, малоцiнних необоротних матерiальних активiв 1.01.2013р. складає 1 810 тис.грн. Машини i обладнання – 870 тис.грн. Транспортнi засоби – 19 тис.грн. Iнструменти, прибори, iнвентар – 202 тис.грн. iншi основнi засоби – 0 тис.грн. МНМА та iншi необоротнi матерiальнi активи – 719 тис.грн. Протягом звiтного року надiйшло основних засобiв, малоцiнних необоротних матерiальних активiв на суму 274 тис.грн.: Машини i обладнання – 91 тис.грн. Транспортнi засоби – 0 тис.грн. Iнструменти, прибори, iнвентар – 54 тис.грн. Iншi основнi засоби – 14 тис.грн. МНМА та iншi необоротнi матерiальнi активи – 115 тис.грн. Перелiк основних засобiв, що зарахованi на баланс (найменування та кiлькiсть) 26.02.2013-Система видеоконтроля 17.05.2013-'Сервер HP ML110G7 QC E3-1220 3.10GHz/4-core (ДАлАн-лаб) 21.05.2013-компьютер на базе процессора Intel Core i3 2120T (бух) 18.06.2013-Ноутбук Lenovo ThinkPad Edge E530(БИВ) 08.07.2013-компьютер на базе Intel Core i3 3220 (РРА) 29.07.2013-Ноутбук Lenovo ThinkPad Edge E530(ОАнВ) 02.08.2013-Компьютер на базе Intel Core i3 3220 (МНА) 01.10.2013-Ноутбук 'lenovo think pad edge e530 (АДВ) 16.10.2013-Система контроля доступа 29.10.2013-Многофункцион. уср.-во Canon i-Sensys MF4890DW (ССА) 12.08.2013-Настольный сверлильный станок В-1316В/100 (ГВА) 27.08.2013-Гидравлич. Пресс ручной в наборе Tristar Set-Metric V16-V40 (ЧСН) 27.08.2013-Пресс гидравлич.обжимн.для наконе-в 10-300 мм2(ЧСН) 25.01.2013-Ключ динамомет.1/2 (ПВГ) 01.08.2013-кондиционер Mldea MSR 12HRN1 (КАА) 01.08.2013-кондиционер Mldea MSR 07HRN1 (МИВ) 01.08.2013-кондиционер Mldea MSR 07HRN1 (ПЛП) 27.08.2013-Кондиционер AirWell-24 (ЧСН) 02.09.2013-кондиционер Mldea MSR-09HRN1 (ДАлАн) 02.09.2013-кондиционер Mldea MSR-09HRN1 (СНН) 06.12.2013-Осцилограф-мультиметр HDS2062M-N (МИВ) 02.02.2013-Сейф М.60.К (ГВА) 02.02.2013-Сейф М.60.К (ЧСН) 13.02.2013-К-кт корпусной мебели №2 ВЕНГЕ (ЧСН) 15.02.2013-Стол руководителя с пристав.(ДАнА) 01.08.2013-К-кт корпусной мебели №2 ВЕНГЕ (ЖЛБ) Протягом звiтного року необоротнi активи не реалызовувались, було списано iнших необоротних матерiальних активiв на суму 508 тис.грн. (повнiстю замортизованi ремонти орендованих примiщень, по яким закiнчилися договори оренди). Первiсна вартiсть основних засобiв та малоцiнних необоротних матерiальних активiв станом на 31.12.2013р. складає 2 415 тис.грн, а саме: Машини i обладнання – 1 393 тис.грн. Транспортнi засоби – 20 тис.грн. Iнструменти, прибори, iнвентар – 524 тис.грн. Iншi основнi засоби – 41 тис.грн. МНМА – 437 тис.грн. Знос основних засобiв, малоцiнних необоротних матерiальних активiв на 31.12.2013 р. дорiвнює 1 595 тис.грн. Машини i обладнання – 917 тис.грн. Транспортнi засоби – 19 тис.грн. Iнструменти, прибори, iнвентар – 222 тис.грн. iншi основнi засоби – 0 тис.грн. МНМА – 437 тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв: Машини i обладнання – 66% Транспортнi засоби – 95% Iнструменти, прибори, iнвентар – 42% iншi основнi засоби – 0 % МНМА - 100% Ступiнь використання основних засобiв: 100 % Основнi засоби невиробничого характеру на загальну суму 41 тис.грн.: Ручна кавоварка нерж. сталь Кавоварка Gaggia Syncrony Logic Мiкрохвиль. пiч Samsung MW73AR/BWT Мiкрохвильова пiч SAMSUNG ME 712AR Обiгрiвач Масляний 1254 Проектор Epson EB-X7 Холодильник "Норд-214" Холодильник "Норд-442" Холодильник Indesit ST 145 Холодильник MORA MRF 3181 W Холодильник Samsung RT2BSRM Кухня Обмеження на використання основних засобiв не було. Обмеження права власностi на основнi засоби немає. Сума укладених угод на придбання в майбутньому основних засобiв: немає Основних засобiв, що тимчасово не використовуються (консервацiя, реконструкцiя) – немає. Основних засобiв, що виведенi з експлуатацiї для продажу – не має Повнiстю зношених основних засобiв на загальну суму 24 533,35 грн., а саме: ATC Panasonic KX-TA 616 сист.блок-5 205,60 грн. КМА Canon FC 220-1 497,50 грн. КМА Canon NP 6216 -5 417,50 грн. Принтер Canon BJC-4400 -1 670,00 грн. Принтер Canon LBP 810-1 162,75 грн. Принтер Epson FX-1170-1 412,50 грн. Принтер Epson Stilus Color 1520-2 710,00 грн. Принтер HPL J4L -1 150,00 грн. Демонстр. преобр. ACS600 R2 -2 775,00 грн. Кондиционер оконный DEKKER DVVH-1 532,50 грн. Основнi засоби, що взятi в операцiйну оренду: офiснi та виробничi примiщення (м.Донецьк, вул.Черкасова 3, Харитонова 2А), транспортнi засоби 14 шт. Основнi засоби, наданих в оренду на кiнець звiтного перiоду немає. Примiтка до рядкiв 1100-1110 «Запаси» Облiк запасiв ведеться на рахунках класу 2 «Запаси» вiдповiдно до вимог П(С)БО № 9 «Запаси», що вiдповiдає вказiвкам Iнструкцiї № 291 Згiдно наказу про облiкову полiтику оцiнка запасiв при зарахуваннi суми на баланс здiйснюється по собiвартостi, визначеної в П(С)БО № 16. Первiсну вартiсть запасiв, виготовлених власними силами, визначається згiдно П(С)БО № 16. Метод списання запасiв при вибуттi, продажу, у виробництво – iдентифiкована собiвартiсть. Переоцiнка запасiв протягом звiтного року не здiйснювалася. Залишки запасiв станом на 31.12.2013р.: - виробничi запаси по рядку 1100 Балансу – 4 261 тис.грн. (у т.ч. сировина та матерiали – 25 тис.грн., покупнi напiвфабрикати та комплектуючи вироби – 4 176 тис.грн., паливо – 11 тис.грн., МШП – 49 тис.грн.) - незавершене виробництво по рядку 1102 Балансу дорiвнює нулю. - готова продукцiя по рядку 1103 Балансу дорiвнює нулю. - товари по рядку 1104 Балансу дорiвнюють нулю. - поточнi бiологiчнi активи по рядку 1110 Балансу дорiвнюють нулю Примiтка до рядка 1120 “Векселi отриманi” дорiвнює нулю. Примiтка до 1125 рядку “Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги” Визнання та оцiнка реальностi дебiторської заборгованостi проводиться згiдно П(С)БО № 10 “Дебiторська заборгованiсть”. Дебiторська заборгованiсть за реалiзовану готову продукцiю (товари, роботи та послуги) станом на 31.12.2013р. складає 4 762 тис.грн., а саме: Вiтчизнянi покупцi та замовники: ВАТ ХК "Луганськтепловiз"- 397 тис.грн. ПАТ "ДТЕК Павлоградвугiлля"-64 тис.грн. ПАТ "Марiупольский металургiйний комбiнат iм.Iллiча"-149 тис.грн. ТОВ "ДТЕК Добропiллявугiлля"- 1 760 тис.грн. ТОВ "Гiрнiчнi машини - ГМБ"- 433 тис.грн. ЗАТ «Донецксталь» - 81 тис.грн. ЗАТ «Лiсiчанський завод Пролетарiй» - 29 тис.грн. ПП «Донарм Електротехнiка» - 100 тис.грн. ПАТ ШУ «Покровське» - 210 тис.грн. ТДВ ОП ШУ Благовiщенське - 118 тис.грн. Iноземнi покупцi та замовники: ТОВ Промiмпекс – 1 389 тис.грн. Iншi дебiтори, що не перевищує 10 % вiд загальної суми – 32 тис.грн. Дебiторська заборгованiсть є поточною. Резерв сумнiвних боргiв нараховано у розмiрi 17 тис.грн. (метод нарахування – абсолютна сума сумнiвної заборгованостi). Примiтка “Дебiторська заборгованiсть за розрахунками”: - за виданими авансами по рядку 1130 Балансу – дорiвнює 582 тис.грн. (ТОВ ВКФ «Будiвельний Адьянс – 180 тис.грн., НПП «Логiкон» - 10 тис.грн., НВФ «MD MAIS» - 15 тис.грн. ТОВ IНЕКО – 110 тис.грн., ТОВ IНТЕРIНКОМ – 37 тис.грн., ТОВ ТД Бердянский кабельний завод – 65 тис.грн., ТОВ АББ Лтд – 32 тис.грн., iншi 133 тис.грн.) - з бюджетом по рядку 1135 Балансу – дорiвнює 3 210 тис.грн. (податок на додану вартiсть – 3 198 тис.грн., податок на доходи фiзичних осiб – 9 тис.грн., iншi - 3 тис.грн.) - з нарахованих доходiв по рядку 1140 Балансу дорiвнює 3 тис.грн. (% за залишки на поточних рахунках) - iз внутрiшних розрахункiв по рядку 1145 Балансу дорiвнює 0 тис.грн. Примiтка до «Iнша поточна дебiторська заборгованiсть» по рядку 1155 Балансу Iнша поточна дебiторська заборгованiсть дорiвнює 34 тис.грн. – кредити, виданi пiдприємством своїм робiтникам Примiтка до рядку 1160 “Поточнi фiнансовi iнвестицiї”: На кiнець звiтного перiоду рядок 1160 “Поточнi фiнансовi iнвестицiї” дорiвнює нулю Примiтка до “Грошi та їх еквiваленти” По рядку 1166 “готiвка” – 0 тис.грн. По рядку 1167 “рахунки в банках” – 5 817 тис.грн. На суми грошових коштiв обмеження на використання немає. Примiтка до рядка 1170 “Витрати майбутнiх перiодiв” Витрати майбутнiх перiодiв дорiвнюють 62 тис.грн. – витрати за майбутнiми угодами iз замовниками та витрати на перiодичнi видання. Примiтка до рядку 1190“Iншi оборотнi активи” Вiдображена сума 260 тис.грн. - податковi зобов’язання за податком на додану вартiсть. Примiтка до рядку 1200 «Необоротнi активи, утримуванi для продажу та групи вибуття» дорiвнює нулю. Пасив Балансу Примiтки до рядку 1400 Балансу «Зареєстрований (пайови) капiтал» Згiдно п. 4.1 нової редакцiї Статуту Товариства статутний фонд складає 1500 (одна тисяча п`ятьсот) грн. Статутний фонд розподiлений на 1500 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1,00 грн. кожна у бездокументарнiй формi iснування (свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 28.01.2011р. за № 15/05/1/11, видане Донецьким теруправлiнням ДКЦПФР, код цiнних паперiв UA4000110688). Перелiк акцiонерiв: - Бочаров Михайло Костянтинович – кiлькiсть акцiй 300 (що складає 20% статутного капiталу), - Дубiнський Андрiй Олександрович - кiлькiсть акцiй 450 (що складає 30% статутного капiталу), - Кац Олександр Борисович - кiлькiсть акцiй 450 (що складає 30% статутного капiталу), - Корiнєв Борис Львович - кiлькiсть акцiй 300 (що складає 20% статутного капiталу), Статутний капiтал товариства повнiстю сформовано у встановленi законодавством термiни. Заявлений статутний капiтал товариства вiдповiдає статуту та правилам i вимогам Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" i Закону України "Про акцiонернi товариства" i пiдтверджується даними бухгалтерського облiку. Примiтка до рядка 1420 Балансу «Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)» За звiтний перiод Товариство отримало прибуток у сумi 3 270 тис.грн., що вiдображено по рядку 2350 Звiту про фiнансовий результат. Частину нерозподiленого прибутку минулого року в розмiрi 732 тис.грн. було використано на виплату дивiдендiв. Станом на 31.12.2013р. нерозподiлений прибуток Товариства складає 13 344 тис.грн. Iнших змiн у складi власного капiталу протягом звiтного перiоду не було. Рядки 1401- 1415, 1425, 1430, 1435 дорiвнюють нулю. Примiтка до роздiлу II Балансу «Довгостроковi зобов’язання тп забезпечення» Рядки 1520 та 1521 дорiвнюють 148 тис.грн. – забезпечення витрат персоналу на вiдпустки. Примiтка до роздiлу III «Поточнi зобов’язання та забезпечення» Станом на 31.12.2013р. рядки Балансу 1600 «Короткостроковi кредити банку», 1605 «Векселi виданi» дорiвнюють нулю Примiтка до рядку 1615 «Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги» Кредиторська заборгованiсть по рядку 1615 станом на 31.12.2013 р. дорiвнює 4 046 тис.грн. Перелiк кредиторiв: ТОВ «Дон.iнновацiйно-технiчна компанiя» - 2 164 тис.грн. ПФ "Вуглеспецремонт"-1 227 тис.грн. R.STAHL – 118 тис.грн. ТОВ «Вуглетехнiк» - 144 тис.грн. Iншi кредитори, що не перевищує 10 % вiд загальної суми – 393 тис.грн. Примiтка до «Поточна кредиторська заборгованiсть за:»: - розрахунками з бюджетом по рядку 1620 Балансу дорiвнюють 111 тис.грн. (податок на прибуток) - розрахунки з одержаних авансiв за продукцiю товариства по рядку 1635 балансу дорiвнюють 1 891 тис.грн. ТОВ "Промiмпекс"- 331 тис.грн. ПАТ «Луганськгормаш» - 125 тис.грн. ПАТ «Укртатнафта» - 39 тис.грн. ПАТ «АМК» - 193 тис.грн. ПАТ ШУ «Покровське» - 716 тис.грн. ПП «ДМА» - 155 тис.грн. ТДВ ОП ШУ «Благовiщеньске» - 150 тис.грн. ТОВ «Гiрнiчнi машини -ГМБ» - 137 тис.грн. Iншi кредитори, що не перевищує 10 % вiд загальної суми – 45 тис.грн. - розрахунками зi страхування по рядку 1625 Балансу дорiвнюють нулю - розрахунки з оплати працi по рядку 1630 Балансу дорiвнюють нулю - розрахунки з учасниками по рядку 1640 Балансу дорiвнюють нулю - iз внутрiшнiх розрахункiв по рядку 1645 Балансу дорiвнюють нулю. - за страховою дiяльнiстю по рядку 1650 Балансу дорiвнюють нулю. Примiтка до рядку 1690 “Iншi поточнi зобов’язання” Iншi поточнi зобов’язання дорiвнюють 513 тис.грн. – податковий кредит з ПДВ – 96 тис.грн. – заборгованiсть за оренду автомобiлiв, офiсних та виробничих примiщень – 415 тис.грн. (Бєляєв О.О. – 64 тис.грн, Бочаров М.К. – 117 тис.грн., Дубiнський А.О. – 117 тис.грн., Кац О.Б. – 117 тис.грн.) – iншi – 2 тис.грн. Примiтка до роздiлу IV «Зобов’язання, пов язанi з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття» по рядку 1700 Балансу дорiвнюють нулю. Примiтка до роздiлу V «Чиста вартiсть активiв недержавного пенсiйного фонду» по рядку 1800 дорiвнюють нулю
Керівник Кац Олександр Борисович
Головний бухгалтер Жалюк Людмила БорисiвнаКОДИ


Дата(рік, місяць, число) 
2014 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОНЕЦЬКА IНЖИНIРIНГОВА ГРУПА" за ЄДРПОУ 
23189879

(найменування)


Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2013 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 40636 40266
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 33781 ) ( 35020 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

6855

5246
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 2239 14394
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 2366 ) ( 1744 )
Витрати на збут 2150 ( 206 ) ( 274 )
Інші операційні витрати 2180 ( 2328 ) ( 14375 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

4194

3247
 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 64 78
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 104 ) ( 87 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

4154

3238
 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -884 -797
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

3270

2441
 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 3270 2441

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 23409 30946
Витрати на оплату праці 2505 2677 2061
Відрахування на соціальні заходи 2510 988 764
Амортизація 2515 333 355
Інші операційні витрати 2520 2813 17287
Разом 2550 30220 51413

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 1500 1500
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 1500 1500
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 2180 1627.33
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 2180 1627.33
Дивіденди на одну просту акцію 2650 130.8 488.2

Примітки При складаннi звiтностi за формою №2 „Звiт про фiнансовi результати” пiдприємством використано П(С)БО №1 „Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi”. Формування в бухгалтерському облiку iнформацiї про доходи пiдприємства та її розкриття у фiнансовiй звiтностi здiйснюється вiдповiдно до П(С)БО №15 «Дохiд». Дохiд у Звiтi про фiнансовi результати вiдображається в момент надходження активу або погашення зобов'язання, якi призводять до збiльшення власного капiталу пiдприємства. Формування в бухгалтерському облiку iнформацiї про витрати пiдприємства та її розкриття у фiнансовiй звiтностi здiйснюється вiдповiдно до П(С)БО №16 «Витрати». Витрати вiдображаються у Звiтi про фiнансовi результати в момент вибуття активу або збiльшення зобов'язання, якi призводять до зменшення власного капiталу пiдприємства. Протягом звiтного перiоду Товариство виготовляло продукцiю та надавало послуги, а саме: - виробництво гiрничношахтного устаткування та обладнання для нафтопереробної та хiмiчної промисловостi, шахтної автоматики, - гарантiйне та постгарантiйне сервiсне обслуговування електрообладнання, технiчна пiдтримка, - монтажнi та пусконалагоджувальнi роботи. Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) по рядку 2000 форми 2 становила 40 636 тис. грн. - дохiд вiд реалiзацiї готової продукцiї та послуг. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (2050 рядок) дорiвнює 33 781 тис.грн.- собiвартiсть готової продукцiї. Iншi операцiйнi доходи по рядку 2120 Звiту дорiвнюють 2 239 тис.грн.: Прибуток вiд реалiзацiї iноземної валюти – 130 тис.грн. дохiд вiд операцiйної курсової рiзницi – 2 109 тис.грн. Адмiнiстративнi витрати (рядок 2130) – вiдбитi загальногосподарськi витрати, пов’язанi з управлiнням та обслуговуванням товариства, за звiтний перiод вони становлять 2 366 тис. грн.: Витрати на оплату працi – 991 тис.грн. Нарахувнаня на заробiтну плату – 373 тис.грн. Матерiальнi витрати (паловно-мастильнi матерiали)– 74 тис.грн. Витрати на зв`язок – 66 тис.грн. Послуги банку – 30 тис.грн. Оренда примiщень – 401 тис.грн. Витрати на вiдрядження та господарськi потреби – 179 тис.грн. Амортизацiя основних засобiв – 12 тис.грн. Iншi витрати, що не перевищують 10% вiд загальної суми – 240 тис.грн. Витрати на збут (рядок 2150) дорiвнюють 206 тис. грн., i включають витрати, пов'язанi з реалiзацiєю товарiв: Реклама – 2 тис.грн. Транспортування готової продукцiї – 32 тис.грн. Оплата працi – 102 тис.грн. Нарахувнаня на заробiтну плату - 38 тис.грн. Iншi витрати, що не перевищують 10% вiд загальної суми – 32 тис.грн. Iншi операцiйнi витрати (рядок 2180) дорiвнюють 2 328 тис.грн.: Втрати вiд операцiйних курсових рiзниць – 1 866 тис.грн. Визнанi штрафи, пенi, неустойки – 1 тис.грн. Нарахування резерву сумнiвних боргiв – 17 тис.грн. Iншi витрати, що не перевищують 10% вiд загальної суми – 444 тис.грн. Iншi доходи по рядку 2240 дорiвнюють 64 тис.грн.: дохiд вiд не операцiйних курсових рiзниць 20 тис.грн. Iншi доходи, що не перевищують 10% вiд загальної суми – 44 тис.грн. Iншi витрати по рядку 2270 дорiвнюють 104 тис.грн. i складаються з: Втрати вiд не операцiйних курсових рiзниць 92 тис.грн. Iншi витрати, що не перевищують 10% вiд загальної суми – 12 тис.грн. Витрати з податку на прибуток по рядку 2300 складає 884 тис.грн Прибуток по рядку 2350 Звiту дорiвнює 3 270 тис.грн. У роздiлi III Звiту про фiнансовi результати наведенi елементи операцiйних витрат (на виробництво i збут, управлiння та iншi операцiйнi витрати), яких зазнало пiдприємство в процесi своєї дiяльностi протягом звiтного перiоду.
Керівник Кац Олександр Борисович
Головний бухгалтер Жалюк Людмила БорисiвнаКОДИ


Дата(рік, місяць, число) 
2014 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОНЕЦЬКА IНЖИНIРIНГОВА ГРУПА" за ЄДРПОУ 
23189879

(найменування)


Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2013 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

23464

16964
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 0 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 20273 27489
Надходження від повернення авансів 3020 72 364
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 42 3
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 9670 17538
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 20376 )

( 16537 )
Праці 3105 ( 2150 ) ( 1668 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 1084 ) ( 839 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 1515 ) ( 1157 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 910 ) ( 760 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 605 ) ( 397 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 16710 ) ( 24083 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 7 ) ( 55 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 9547 ) ( 15258 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 2132 2761
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 275 ) ( 444 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -275 -444
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 0 0
Сплату дивідендів 3355 ( 696 ) ( 760 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -696 -760
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 1161 1557
Залишок коштів на початок року 3405 4413 2856
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 243 0
Залишок коштів на кінець року 3415 5817 4413

Примітки Розкриття iнформацiї про рух грошових коштiв В Звiтi про рух грошових коштiв наведено надходження i вибуття грошових коштiв протягом звiтного перiоду в результатi операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi. Рух грошових коштiв у результатi операцiйної дiяльностi За звiтний перiод надходження грошових коштiв: вiд реалiзацiї готової продукцiї, товарiв, робiт, послуг по рядку 3000 склали 23 464 тис.грн. отримано авансiв вiд покупцiв та замовникiв по рядку 3015 – 20 273 тис.грн. повернено авансiв за звiтний перiод – рядок 3020 – 72 тис.грн. отримано вiдсоткiв за залишки на поточний рахунках – рядок 3025 - 42 тис.грн. iншi надходження рядок 3095 дорiвнює 9 670 тис.грн. (у т.ч. надходження вiд реалiзацiї валюти – 9 656 тис.грн., iншi – 14 тис.грн.) За звiтний перiод витрачено грошових коштiв: На оплату товарiв, робiт, послуг по рядку 3100 - 20 376 тис.грн. На оплату працi по рядку 3105 – 2 150 тис.грн. На вiдрахування на соцiальнi заходи по рядку 3110 – 1 084 тис.грн. На оплату зобов`язань з податкiв та зборiв по рядку 3115 – 1 515 тис.грн. На оплату податку на прибуток по рядку 3116 - 910 тис.грн. На оплату податку на додану вартiсть по рядку 3117 дорiвнює 0 тис.грн. Витрачання на оплату зобов`язань з iнших податкiв та зборiв по рядку 3 118 – 605 тис.грн. Витрачання на оплату авансiв по рядку 3135 – 16 710 тис.грн. Витрачання на оплату повернення авансiв по рядку 3140 – 7 тис.грн. iншi витрачання по рядку 3190 склали 9 547 тис.грн. (у т.ч. витрати на придбання валюти – 8 541 тис.грн., повернення пiдзвiтних коштiв – 305 тис.грн., сплата за оренду примiщень та автомобiлiв – 691 тис.грн., iншi 10 тис.грн.) Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi по рядку 3195 є надходження i дорiвнює 2 132 тис.грн. Рух грошових коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi Надходження грошових коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi по рядкам 3200-3250 дорiвнюють 0,00 тис.грн. Виплати грошових коштiв для придбання необоротних активiв у звiтному роцi складають 275 тис.грн. i вiдображенi по рядку 3260 «Придбання необоротних активiв» (перелiк наведений у примiтках до балансу). Результатом руху коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi у звiтному роцi є видаток в сумi 275 тис.грн., який вiдображений у статтi "Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi" (рядок 3295). Рух грошових коштiв у результатi фiнансової дiяльностi Рух грошових коштiв у результатi фiнансової дiяльностi визначений на основi змiн у статтях балансу за роздiлом "Власний капiтал" та статтях, пов'язаних з фiнансовою дiяльнiстю, у роздiлах балансу: "Забезпечення наступних витрат i платежiв", "Довгостроковi зобов'язання" i "Поточнi зобов'язання". Сплаченi дивiденди по рядку 3355 дорiвнюють 696 тис.грн. Результатом руху коштiв вiд фiнансової дiяльностi у звiтному роцi є видаток в сумi 696 тис.грн., який вiдображений у статтi "Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi" (рядок 3395). Змiна величини грошових коштiв за звiтний перiод Чистий рух коштiв за звiтний перiод склав 1 161 тис.грн. (надходження) Залишок грошових коштiв на початок року, наведений у балансi складає 4 413 тис.грн. Вплив змiни валютних курсiв на залишок коштiв по рядку 3410 дорiвнює 243 тис.грн. У статтi "Залишок коштiв на кiнець року" наведена рiзниця мiж сумою грошових надходжень та видаткiв, вiдображених у статтях "Залишок коштiв на початок року", "Чистий рух коштiв за звiтний перiод" та "Вплив змiни валютних курсiв на залишок коштiв". Розрахований таким чином показник дорiвнює наведеному в балансi залишку грошових коштiв та грошових еквiвалентiв на кiнець звiтного перiоду в сумi 5 817 тис.грн.
Керівник Кац Олександр Борисович
Головний бухгалтер Жалюк Людмила БорисiвнаКОДИ


Дата(рік, місяць, число) 
2014 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОНЕЦЬКА IНЖИНIРIНГОВА ГРУПА" за ЄДРПОУ 
23189879

(найменування)


Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 2013 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки
Керівник
Головний бухгалтерКОДИ


Дата(рік, місяць, число) 
2014 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОНЕЦЬКА IНЖИНIРIНГОВА ГРУПА" за ЄДРПОУ 
23189879

(найменування)


Звіт про власний капітал
за 2013 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 1 0 0 0 10806 0 0 10807
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 1 0 0 0 10806 0 0 10807
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 3270 0 0 3270
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 -732 0 0 -732
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 2538 0 0 2538
Залишок на кінець року 4300 1 0 0 0 13344 0 0 13345

Примітки Розкриття iнформацiї про власний капiтал Приватне акцiонерне товариство «Донецька iнжинiрiнгова група» створене в 1995 роцi та є правонаступником усiх прав та обов’язкiв Закритого акцiонерного товариства «Донецька iнжинiрiнгова група», яке в свою чергу було правонаступником Акцiонерного товариства «Донецька iнжинiрiнгова група». Нова редакцiя Статуту Товариства затверджена загальними зборами акцiонерiв Закритого акцiонерного товариства «Донецька iнжинiрiнгова група» протокол № б/н вiд 22 грудня 2010 року, зареєстрований Виконавчим комiтетом Донецької мiської ради вiд 10.01.2011р. за №12661050006005078 Згiдно п. 4.1 Статуту Статутний фонд складає 1500 (одна тисяча п`ятьсот) грн. Статутний капiтал роздiлений на 1500 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1,00 грн. кожна у бездокументарнiй формi iснування (свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 27.03.00р. за № 51/05/1/00, видане Донецьким теруправлiнням ДКЦПФР). Перелiк акцiонерiв: - Бочаров Михайло Костянтинович – кiлькiсть акцiй 300 (що складає 20% статутного капiталу), - Дубiнський Андрiй Олександрович - кiлькiсть акцiй 450 (що складає 30% статутного капiталу), - Кац Олександр Борисович - кiлькiсть акцiй 450 (що складає 30% статутного капiталу), - Корiнєв Борис Львович - кiлькiсть акцiй 300 (що складає 20% статутного капiталу), Статутний капiтал товариства повнiстю сформовано у встановленi законодавством термiни. Заявлений статутний капiтал товариства вiдповiдає статуту та правилам i вимогам Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" i Закону України "Про акцiонернi товариства" i пiдтверджується даними бухгалтерського облiку. У звiтному перiодi не вiдбувались змiни у розмiрi статутного капiталу товариства. Примiтка до “Непокритi збитки (нерозподiлений прибуток)”: За звiтний перiод Товариство отримало прибуток у сумi 3 270 тис.грн., що вiдображено по рядку 4100 гр. 7 Звiту . Частину нерозподiленого прибутку минулого року в розмiрi 732 тис.грн. було використано на виплату дивiдендiв, що вiдображено по рядку 4200 гр. 7 Звiту. Станом на 31.12.2013р. Нерозподiлений прибуток Товариства складає 13 344 тис.грн. Iнших змiн у складi власного капiталу протягом звiтного перiоду не було. Розмiр власного капiталу на кiнець звiтного перiоду дорiвнює 13 345 тис.грн.
Керівник Кац Олександр Борисович
Головний бухгалтер Жалюк Людмила Борисiвна

Вернуться к списку новостей