Архив новостей

20.04.2016

Опубликован ежегодный отчет эмитента - частного акционерного общества «ДИГ»


Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор
Кац Олександр Борисович

(посада)


(підпис)


(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

15.04.2016

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДIГ"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

23189879

4. Місцезнаходження

Запорізька , д/н, 69089, м.Запорiжжя, вул.Пiщана, буд.3, офiс 14

5. Міжміський код, телефон та факс

0629-54-36-40 0629-54-36-40

6. Електронна поштова адреса

deg@deg.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

15.04.2016


(дата)

2. Річна інформація опублікована у

Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" №75


19.04.2016


(номер та найменування офіційного друкованого видання)


(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

deg.com.ua

в мережі Інтернет

20.04.2016


(адреса сторінки)


(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб


4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря


5. Інформація про рейтингове агентство


6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)


7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди


11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент


12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента


3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом


4) інформація про похідні цінні папери


5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду


13. Опис бізнесу


14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів


16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій


19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям


2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду


3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття


4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду


5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року


20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття


21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів


22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів


23. Основні відомості про ФОН


24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН


25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН


26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН


27. Правила ФОН


28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)


30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)


32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)


33. Примітки

До складу рiчної iнформацiї емiтента не включенi наступнi форми: "Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб" - за звiтний перiод емiтент не приймав участi у створеннi юридичних осiб, "Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" - корпоративний секретар не обирався "Iнформацiя про рейтингове агенство" - рейтiнгова оцiнка емiтента та його цiнних паперiв не проводилася, "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй" так як емiтент є приватним акцiонерним товариством. "Iнформацiя про облiгацiї емiтента" - за звiтний перiод облiгацiї емiтента не випускались, "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" - за звiтний перiод iншi цiннi папери емiтента не випускались, "Iнформацiя про похiднi цiннi папери"- за звiтний перiод випускiв похiдних цiнних паперiв емiтента не реєструвалося, "Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом року"- за звiтний перiод викупу власних акцiй не вiдбувалося, "Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв"- акцiї емiтента iснують бездокументарнiй формi, "Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв"- за звiтний перiод випускiв боргових цiнних паперiв емiтента не було, Товариство не є емiтентом облiгацiй та iнших боргових ЦП, тому не подається: - "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" - "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй", - "Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром зобов`язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям", - "Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром зобов`язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду", - "Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття", - "Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду", - "Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного перiоду", - "Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття", - "Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв", - "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв", - "Основнi вiдомостi про ФОН", - "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН", - "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН", - "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН", - "Правила ФОН", - "Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi" -Товариство не складало фiнансової звiтностi за Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi, - "Текст аудиторського висновку (звiту)" приватними акцiонерними товариствами не наводиться - "Звiт про стан нерухомостi (у разi випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов`язань за якими забеспечене об`єктами нерухомостi)" - цiльовi облiгацiї не випускалися. Згiдно рiшення НКЦПФР вiд 03.12.2013р. За № 2826 приватними акцiонерними товариствами (зi змiнами) не наводиться iнформацiя за 2015 рiк у роздiлах: "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй", "Iнформацiя про чисельнiсть працiвникiв та оплату їх працi", "Iнформацiя про дивiденди", "Iнформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент", "Опис бiзнесу", "Iнформацiя про органи управлiння". До роздiлу "Вiдомостi про аудиторський висновок": Номер, дата видачi свiдоцтва про внесення до Реєстру суб’єктiв, якi можуть здiйснювати аудиторську дiяльнiсть № 0859, видане рiшенням Аудиторської Палати України вiд 26.01.01р. №98, рiшенням №158 дiя свiдоцтва продовжена до 26.01.2012р., рiшенням № 222/3 вiд 30.11.10р. Продовжено до 30.11.2015р., рiшенням № 316/3 дiя свiдоцтва продовжена до 29.10.2020р.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДIГ"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

А01 № 714508

3. Дата проведення державної реєстрації

04.04.1995

4. Територія (область)

Запорізька

5. Статутний капітал (грн)

1500

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

67

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

27.12 Виробництво електророзподiльчої та контрольної апаратури

46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля

58.29 Видання iншого програмного забезпечення

10. Органи управління підприємства


11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК"

2) МФО банку

334851

3) поточний рахунок

2600610288

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК"

5) МФО банку

334851

6) поточний рахунок

2600610288

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Господарська дiяльнiсть, пов язана iз створенням об єктiв архiтекури (за перелiком робiт згiдно з додатком)

серiя АЕ № 290034

09.07.2014

Державна архiтектурно-будiвельна iнспекцiя України

25.06.2019

Опис

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): Лiцензiя отримана у попередньому перiодi, прогноз щодо продовження термiну дiї лiцензiї здiйснити неможливо. Iншi лiцензiї протягом року не отримувались.


V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кац Олександр Борисович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1955

5) освіта**

Донецький полiтехнiчний iнститут, спецiальнiсть Елетропривод та автоматизацiя промислових установок

6) стаж роботи (років)**

20

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

УкрНДIВЕ завiдувач лабораторiєю

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

24.03.2015 5 рокiв

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю та Статутом Товариства, а саме: 1.Директор органiзовує роботу Дирекцiї Товариства, скликає засiдання Дирекцiї та забезпечує ведення протоколiв Засiдань дирекцiї. 2.Директор на вимогу органiв та посадових осiб Товариства зобов’язаний надати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених Законом, Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства. 3.У разi тимчасової вiдсутностi Директора у зв’язку з вiдпусткою, вiдрядженням, хворобою тощо на цей перiод його обов’язки виконує Перший заступник директора або iнша особа, на яку покладено виконання обов’язкiв Директора. Виконання iншою особою обов’язкiв Директора здiйснюється на пiдставi вiдповiдного рiшення Дирекцiї Товариства. У цьому разi Перший заступник директора або особа, на яку тимчасово покладено виконання обов’язкiв Директора, мають всi повноваження Директора, передбаченi законодавством України та Статутом, в тому числi дiють без довiреностi вiд iменi Товариства та представляють його iнтереси в усiх установах, пiдприємствах та органiзацiях. Iншi особи можуть дiяти вiд iменi Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивiльним кодексом України. Компетенцiя Директора Товариства: До компетенцiї Директора Товариства належить: 1.Представництво без довiреностi iнтересiв Товариства у вiдносинах з iншими юридичними та фiзичними особами як на територiї України, так i за її межами. 2.Вчинення (укладення, пiдписання) вiд iменi Товариства будь – яких правочинiв (договорiв, контрактiв, угод тощо), в тому числi договорiв купiвлi – продажу, поставки, оренди (найму), лiзингу, пiдрядних, договорiв перевезення, страхування, кредитних, застави, поруки, доручення, комiсiї, схову, зовнiшньоекономiчних контрактiв та iн. щодо будь – якого рухомого та нерухомого майна, в тому числi цiнних паперiв, часток, паїв, та здiйснення iнших юридично значимих дiй. 3.Вирiшення питання про участь товариства у промислово – фiнансових групах та iнших об’єднаннях (асоцiацiях), про заснування (створення), участь у заснування (створеннi) та припинення (реорганiзацiю, лiквiдацiю) Товариством iнших юридичних осiб або участi у них, про здiйснення Товариством внескiв до статутних капiталiв iнших юридичних осiб, про затвердження статутiв (iнших установчих документiв) iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями тощо) у статутному капiталi яких володiє Товариство, про створення та припинення (закриття) фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених (структурних) пiдроздiлiв Товариства, про затвердження положень про них, а також вирiшення усiх питань та реалiзацiя усiх прав, що випливають з володiння частками (акцiями, паями тощо). 4.Розпорядження майном, коштами Товариства, в тому числi прийняття рiшення про надання благодiйної допомоги. 5.Видання наказiв, розпоряджень та вказiвок, обов’язкових для всiх працiвникiв Товариства, визначення функцiональних обов’язкiв заступникiв Директора та iнших працiвникiв Товариства. 6.Розроблення проектiв планiв дiяльностi Товариства, з наступним поданням їх на затвердження Загальними зборами акцiонерiв. 7.Прийняття на роботу та звiльнення працiвникiв Товариства, в тому числi головних бухгалтерiв фiлiй, представництв Товариства, укладання трудових угод, затвердження штатного розкладу Товариства, визначення умов, форм та систем оплати працi, встановлення розмiрiв окладiв i заохочень працiвникiв Товариства, накладання стягнень з урахуванням положень Статуту. 8.Ведення переговорiв та укладення колективного договору з представниками трудового колективу. 9.Прийняття рiшень про вiдрядження, включаючи закордоннi. 10.Видача вiд iменi Товариства довiреностей на вчинення юридичних дiй, а також зобов’язань. 11.Вжиття заходiв по досудовому врегулюванню спорiв, прийняття рiшень стосовно пред’явлення претензiй i позовiв до юридичних i фiзичних осiб; пiдпис позовiв та скарг, пiдпис всiх документiв, що стосуються судових розглядiв, позовiв та скарг, представництво iнтересiв Товариства в судах з усiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi в судовому процесi, в тому числi повнiстю, або частково вiдмовлятися вiд позовних вимог, визнавати позов, змiнювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рiшення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довiренiсть на вчинення вiдповiдних дiй iншiй особi. 12.Забезпечення ефективностi господарської дiяльностi Товариства. 13.Забезпечення внутрiшньогосподарського облiку, рацiонального використання i збереження майна Товариства, розроблення заходiв по усуненню виявлених недолiкiв в дiяльностi Товариства i органiзацiя виконання цих заходiв. 14.Вирiшення iнших питань, що пов’язанi з управлiнням поточною дiяльнiсть Товариства i не вiднесенi до компетенцiї iнших органiв Товариства, а також питань, якi переданi до розгляду Загальними зборами акцiонерiв або Дирекцiєю Товариства. Директор може передати частину питань, що вiдносяться до його компетенцiї, до компетенцiї своїх заступникiв або iнших спiвробiтникiв Товариства шляхом видачi вiдповiдних наказiв. 15. Директор видає накази та розпорядження, обов’язковi для виконання всiма працiвниками Товариства. Накази та розпорядження Директора зберiгаються за мiсцезнаходженням Товариства i можуть бути виданi для ознайомлення акцiонерам за їх вимогою. Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди посадовiй особi емiтента, що здiйснив приватне розмiщення ЦП, не наводиться. Загальними зборами (протокол № б/н вiд 20.03.15) було прийнято рiшення про обрання (переобрання) з 24.03.2015 строком на 5 рокiв на посаду директора. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 20. Посади за останнi 5 рокiв: завiдуючий лабораторiєю за основним мiсцем, директор за сумiсництвом, директор за основним мiсцем. Посадова особа не обiймає посади на iнших пiдприємствах. Посадова особа не давала згоди на оприлюднення своїх паспортних даних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

перший заступник директора (член Дирекцiї)

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Дубiнський Андрiй Олександрович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1951

5) освіта**

Донецький полiтехнiчний iнститут, спецiальнiсть Елетропривод та автоматизацiя промислових установок

6) стаж роботи (років)**

20

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

УкрНДIВЕ, заступник директора з наукової роботи

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

24.03.2015 5 рокiв

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю та Статутом Товариства. До компетенцiї члена Дирекцiї Товариства належить: 1. Надання згоди на списання майна Товариства. 2. Визначення основних напрямкiв дiяльностi фiлiй та представництв Товариства, затвердження їхнiх рiчних планiв та звiтiв про виконання цих планiв. 3.Формування поточних планiв дiяльностi Товариства, включаючи фiнансовi та виробничi питання. 4.Розробка та подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту колективного договору, забезпечення виконання Товариством обов’язкiв, взятих на себе згiдно з умовами колективного договору. 5.Органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства, органiзацiя документообiгу як в самому Товариствi, так i в його вiдносинах з iншими юридичними та фiзичними особами. 6.Органiзацiя скликання, пiдготовки до проведення та забезпечення проведення Загальних зборiв акцiонерiв, в тому числi: -обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом; -визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленнi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; -попереднiй розгляд питань, якi вносяться на розгляд Загальних зборiв i пiдготовка на них вiдповiдних пропозицiй. 7.Розробка та затвердження положень, що вiдносяться до господарської дiяльностi Товариства та його структурних одиниць (в тому числi правил, iнструкцiй та iнших внутрiшнiх документiв Товариства). 8.Забезпечувати виконання рiшень Загальних зборiв Товариства всiма працiвниками Товариства. 9. Розробляти та затверджувати органiзацiйну структуру Товариства . 10.Розробляти змiни та доповнення до положень та Статутiв фiлiй, представництв, дочiрнiх пiдприємств. 11.Призначати та вiдкликати керiвникiв фiлiй, представництв, дочiрнiх пiдприємств. 12.Визначати умови оплати працi посадових осiб та працiвникiв Товариства (та працюючих за договорами цивiльно – правового характеру), його фiлiй, представництв, дочiрнiх пiдприємств. 13.Визначення перелiку вiдомостей, що складають комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, порядку її використання та охорони. 14. Визначення мiсцезнаходження Товариства та його змiна. Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди посадовiй особi емiтента, що здiйснив приватне розмiщення ЦП, не наводиться.Загальними зборами (протокол № б/н вiд 20.03.15) було прийнято рiшення про обрання (переобрання) з 24.03.2015 строком на 5 рокiв на посаду першого заступника директора. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 20. Посади за останнi 5 рокiв: перший заступник директора за сумiсництвом, заступник директора з наукової роботи за основним мiсцем, перший заступник директора за основним мiсцем. Посадова особа не обiймає посади на iнших пiдприємствах. Посадова особа не давала згоди на оприлюднення своїх паспортних даних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

заступник директора (член Дирекцiї)

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бочаров Михайло Костянтинович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1951

5) освіта**

Донецький полiтехнiчний iнститут, спецiальнiсть Електропостачання промислових пiдприємств та мiст

6) стаж роботи (років)**

21

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

АТ "ДIГ", завiдувач вiддiлом

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

24.03.2015 5 рокiв

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю та Статутом Товариства. До компетенцiї члена Дирекцiї Товариства належить: 1. Надання згоди на списання майна Товариства. 2. Визначення основних напрямкiв дiяльностi фiлiй та представництв Товариства, затвердження їхнiх рiчних планiв та звiтiв про виконання цих планiв. 3.Формування поточних планiв дiяльностi Товариства, включаючи фiнансовi та виробничi питання. 4.Розробка та подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту колективного договору, забезпечення виконання Товариством обов’язкiв, взятих на себе згiдно з умовами колективного договору. 5.Органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства, органiзацiя документообiгу як в самому Товариствi, так i в його вiдносинах з iншими юридичними та фiзичними особами. 6.Органiзацiя скликання, пiдготовки до проведення та забезпечення проведення Загальних зборiв акцiонерiв, в тому числi: -обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом; -визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленнi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; -попереднiй розгляд питань, якi вносяться на розгляд Загальних зборiв i пiдготовка на них вiдповiдних пропозицiй. 7.Розробка та затвердження положень, що вiдносяться до господарської дiяльностi Товариства та його структурних одиниць ( в тому числi правил, iнструкцiй та iнших внутрiшнiх документiв Товариства). 8.Забезпечувати виконання рiшень Загальних зборiв Товариства всiма працiвниками Товариства. 9. Розробляти та затверджувати органiзацiйну структуру Товариства . 10.Розробляти змiни та доповнення до положень та Статутiв фiлiй, представництв, дочiрнiх пiдприємств. 11.Призначати та вiдкликати керiвникiв фiлiй, представництв, дочiрнiх пiдприємств. 12.Визначати умови оплати працi посадових осiб та працiвникiв Товариства (та працюючих за договорами цивiльно – правового характеру ), його фiлiй, представництв, дочiрнiх пiдприємств. 13.Визначення перелiку вiдомостей, що складають комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, порядку її використання та охорони. 14. Визначення мiсцезнаходження Товариства та його змiна. Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди посадовiй особi емiтента, що здiйснив приватне розмiщення ЦП, не наводиться. Загальними зборами (протокол № б/н вiд 20.03.15) було прийнято рiшення про обрання (переобрання) з 24.03.2015 строком на 5 рокiв на посаду заступника директора. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 21. Посади за останнi 5 рокiв: заступник директора за сумiсництвом, завiдувач вiддiлом за основним мiсцем, заступник директора за основним мiсцем. Посадова особа не обiймає посади на iнших пiдприємствах. Посадова особа не давала згоди на оприлюднення своїх паспортних даних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

заступник директора (член Дирекцiї)

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Чернiков Сергiй Миколайович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1972

5) освіта**

Донецький полiтехнiчний iнститут, спецiальнiсть Гiрнiчi машини та обладнання

6) стаж роботи (років)**

10

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

АТ "ДIГ", завiдувач вiддiлом

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

24.03.2015 5 рокiв

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю та Статутом Товариства. До компетенцiї члена Дирекцiї Товариства належить: 1. Надання згоди на списання майна Товариства. 2. Визначення основних напрямкiв дiяльностi фiлiй та представництв Товариства, затвердження їхнiх рiчних планiв та звiтiв про виконання цих планiв. 3.Формування поточних планiв дiяльностi Товариства, включаючи фiнансовi та виробничi питання. 4.Розробка та подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту колективного договору, забезпечення виконання Товариством обов’язкiв, взятих на себе згiдно з умовами колективного договору. 5.Органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства, органiзацiя документообiгу як в самому Товариствi, так i в його вiдносинах з iншими юридичними та фiзичними особами. 6.Органiзацiя скликання, пiдготовки до проведення та забезпечення проведення Загальних зборiв акцiонерiв, в тому числi: -обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом; -визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленнi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; -попереднiй розгляд питань, якi вносяться на розгляд Загальних зборiв i пiдготовка на них вiдповiдних пропозицiй. 7.Розробка та затвердження положень, що вiдносяться до господарської дiяльностi Товариства та його структурних одиниць ( в тому числi правил, iнструкцiй та iнших внутрiшнiх документiв Товариства). 8.Забезпечувати виконання рiшень Загальних зборiв Товариства всiма працiвниками Товариства. 9. Розробляти та затверджувати органiзацiйну структуру Товариства . 10.Розробляти змiни та доповнення до положень та Статутiв фiлiй, представництв, дочiрнiх пiдприємств. 11.Призначати та вiдкликати керiвникiв фiлiй, представництв, дочiрнiх пiдприємств. 12.Визначати умови оплати працi посадових осiб та працiвникiв Товариства (та працюючих за договорами цивiльно – правового характеру), його фiлiй, представництв, дочiрнiх пiдприємств. 13.Визначення перелiку вiдомостей, що складають комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, порядку її використання та охорони. 14. Визначення мiсцезнаходження Товариства та його змiна. Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди посадовiй особi емiтента, що здiйснив приватне розмiщення ЦП, не наводиться. Загальними зборами (протокол № б/н вiд 20.03.15) було прийнято рiшення про обрання (переобрання) з 24.03.2015 строком на 5 рокiв на посаду заступника директора. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 10. Посади за останнi 5 рокiв: науковий спiвробiтник за основним мiсцем, завiдувач вiддiлом нафтохiмiчного електрообладнання за сумiсництвом, заступник директора за основним мiсцем. Посадова особа не займає посади на iнших пiдприємствах. Посадова особа не давала згоди на оприлюднення своїх паспортних даних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Ревiзор акцiонерного товариства

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Столяренко Свiтлана Олексiївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1945

5) освіта**

Донецький полiтехнiйчний iнститут, спецiальнiсть – електропривiд та автоматизацiя промислового устаткування

6) стаж роботи (років)**

10

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

УкрНДIВЕ, науковий спiвробiтник

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

29.03.2013 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю та Статутом Товариства: 1.Ревiзор має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв. Ревiзор має право бути присутнiм на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. 2.Ревiзор має право залучати до проведення ревiзiй та перевiрок зовнiшнiх експертiв (у тому числi аудиторiв). У такому випадку Директор зобов’язаний укласти вiдповiднi договори i здiйснити розрахунки по них. 3.Ревiзор iнформує Загальнi збори про результати перевiрок фiнансово – господарської дiяльностi Товариства, складає та подає на затвердження Загальних зборiв висновок з аналiзом фiнансової звiтностi Товариства та дотримання Товариством законодавства пiд час провадження фiнансово – господарської дiяльностi, доповiдає про результати здiйснених нею ревiзiй та перевiрок Загальним зборам Товариства. 4.Ревiзор проводить перевiрку фiнансово – господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року. Директор забезпечує Ревiзору доступ до iнформацiї, в тому числi всiх бухгалтерських та iнших документiв про фiнансово – господарську дiяльнiсть Товариства. На вимогу Ревiзора посадовi особи Товариства повиннi надати особистi письмовi пояснення з питань, що виникають пiд час проведення перевiрки. 5.За пiдсумками перевiрки фiнансово – господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзор готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод та про факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово – господарської дiяльностi, а також встановлення порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди посадовiй особi емiтента, що здiйснив приватне розмiщення ЦП, не наводиться. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 10. Посади за останнi 5 рокiв: завiдуюча планово-економiчним вiддiлом за основним мiсцем. Посадова особа не обiймає посади на iнших пiдприємствах. Посадова особа не давала згоди на оприлюднення своїх паспортних даних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Жалюк Людмила Борисiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1949

5) освіта**

середня технiчна, Донецький iндустрiальний технiкум (технiк-плановiк)

6) стаж роботи (років)**

20

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

УкрНДIВЕ, iнженер-економiст

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

11.04.1995 на невизначений термiн

9) Опис

Призначена на посаду наказом № 1 вiд 11.04.1995р. на невизначений термiн Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю згiдно якої головний бухгалтер: - Забезпечує ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методолiчних засад, встановлених Законом України „Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi”, з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних. - Органiзує контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. - Вимагає вiд всiх пiдроздiлiв, служб та працiвникiв забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до облiку первинних документiв. - Вживає всiх необхiдних заходiв для запобiгання несанкцiонованому та непомiтному виправленню записiв у первинних документах i регiстрах бухгалтерського облiку та збереженню оброблених документiв, реєстрiв, i звiтiв, i звiтностi протягом встановленого термiну. - Забезпечує складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi пiдприємства, пiдписання її та подання в установленi строки користувачам. - Здiйснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої iнформацiї про фiнансовий стан, результати дiяльностi та рух коштiв пiдприємства. - Бере участь у пiдготовцi та поданнi iнших видiв перiодичної звiтностi, якi передбачають пiдпис головного бухгалтера, до органiв вищого рiвня у вiдповiдностi з нормативними актами, затвердженими формами та iнструкцiями. - За погодженням з керiвником пiдприємства забезпечує перерахування податкiв та зборiв, передбачених законодавством, проводить розрахунки з iншими кредиторами вiдповiдно до договiрних зобов”язань - Здiйснює контроль за веденням касових операцiй, рацiональним та ефективним використанням матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв. - Бере участь у проведеннi iнвентаризацiйної роботи на пiдприємствi, оформленнi матерiалiв, пов”язаних з нестачею та вiдшкодуванням втрат вiд нестачi, крадiжки i псуванням активiв пiдприємства. - Керує фахiвцями бухгалтерського облiку пiдприємства та розподiляє мiж ними функцiональнi обов”язки. Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди посадовiй особi емiтента, що здiйснив приватне розмiщення ЦП, не наводиться. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 20. Посади за останнi 5 рокiв: головний бухгалтер за сумiсництвом, iнженер-економiст за основним мiсцем, головний бухгалтер за основним мiсцем За сумiсництвом. Посадова особа не займає посади на iнших пiдприємствах. Посадова особа не давала згоди на оприлюднення паспортних данних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Директор

Кац Олександр Борисович

д/н д/н д/н

450

30

450

0

0

0

перший заступник директора (член Дирекцiї)

Дубiнський Андрiй Олександрович

д/н д/н д/н

450

30

450

0

0

0

заступник директора (член Дирекцiї)

Бочаров Михайло Костянтинович

д/н д/н д/н

300

20

300

0

0

0

заступник директора (член Дирекцiї)

Чернiков Сергiй Миколайович

д/н д/н д/н

0

0

0

0

0

0

Ревiзор акцiонерного товариства

Столяренко Свiтлана Олексiївна

д/н д/н д/н

0

0

0

0

0

0

Головний бухгалтер

Жалюк Людмила Борисiвна

д/н д/н д/н

0

0

0

0

0

0

Усього

1200

80

1200

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Бочаров Михайло Костянтинович

д/н д/н д/н

300

20

300

0

0

0

Дубiнський Андрiй Олександрович

д/н д/н д/н

450

30

450

0

0

0

Кац Олександр Борисович

д/н д/н д/н

450

30

450

0

0

0

Корiнєв Борис Львович

д/н д/н д/н

300

20

300

0

0

0

Усього

1500

100

1500

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X


Дата проведення

20.03.2015

Кворум зборів**

80

Опис

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Обрання голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, а також голови та членiв лiчильної комiсiї Товариства. 2. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2014 рiк. 3. Розподiл прибутку Товариства за 2014 р., виплата дивiдендiв, встановлення дати складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, затвердження розмiру рiчних дивiдендiв, порядку та строку їх виплати. 4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Дирекцiї, звiту Ревiзора Товариства за 2014 рiк. 5. Припинення повноважень членiв Дирекцiї та обрання нових членiв Дирекцiї Товариства. 6. Про визначення фiзичних осiб – платникiв податкiв, якi мають право вчиняти дiї вiд iменi Товариства без довiреностi, у тому числi пiдписувати договори. 7. Про укладання договорiв оренди транспортних засобiв та надання повноважень на їх пiдписання. 8. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством у перiод з 15.04.2015 по 14.04.2016 включно. Питання порядку денного Перше питання порядку денного 1. Обрання голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, а також голови та членiв лiчильної комiсiї Товариства. Слухали: Директор Товариства Кац О.Б. запропонував обрати головою Загальних зборiв акцiонерiв Каца Олександра Борисовича, секретарем Загальних зборiв акцiонерiв Бочарова Михайла Костянтиновича, а також лiчильну комiсiю у складi однiєї особи – Чернiкової Тетяни Анатолiївни. Термiн повноважень Голови та секретаря Загальних зборiв Товариства, лiчильної комiсiї - до моменту обрання Загальними зборами нових осiб на цi посади. Голова та секретар Загальних зборiв, лiчильна комiсiя Товариства починають виконання своїх обов’язкiв негайно. Голосували: (за обрання головою Загальних зборiв акцiонерiв Каца Олександра Борисовича, секретарем Загальних зборiв акцiонерiв Бочарова Михайла Костянтиновича, лiчильною комiсiєю Чернiкову Тетяну Анатолiївну. Термiн повноважень Голови та секретаря Загальних зборiв Товариства, лiчильної комiсiї - до моменту обрання Загальними зборами нових осiб на цi посади. Голова та секретар Загальних зборiв, лiчильна комiсiя Товариства починають виконання своїх обов’язкiв негайно.) ЗА – 1 200 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; ПРОТИ – 0 голосiв, що становить 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; УТРИМАЛОСЯ – 0 голосiв, що становить 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах. Постановили: обрати головою Загальних зборiв акцiонерiв Каца Олександра Борисовича, секретарем Загальних зборiв акцiонерiв Бочарова Михайла Костянтиновича, лiчильною комiсiєю Чернiкову Тетяну Анатолiївну. Термiн повноважень Голови та секретаря Загальних зборiв Товариства, лiчильної комiсiї - до моменту обрання Загальними зборами нових осiб на цi посади. Голова та секретар Загальних зборiв, лiчильна комiсiя Товариства починають виконання свої обов’язкiв негайно. Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у рiчних Загальних зборах. Друге питання порядку денного Затвердження рiчного звiту Товариства за 2014 рiк. Слухали: Голову Загальних зборiв Каца О.Б., який ознайомив акцiонерiв Товариства iз рiчним звiтом Товариства за 2014 рiк та запропонував його затвердити. Голосували: (за затвердження рiчного звiту Товариства за 2014 рiк): ЗА – 1 200 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; ПРОТИ – 0 голосiв, що становить 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; УТРИМАЛОСЯ – 0 голосiв, що становить 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах. Постановили: затвердити рiчний звiт Товариства за 2014 рiк. Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Загальних зборах. Третє питання порядку денного Розподiл прибутку Товариства за 2014 р., виплата дивiдендiв, встановлення дати складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, затвердження розмiру рiчних дивiдендiв, порядку та строку їх виплати. Слухали: Голова Загальних зборiв Кац О.Б. повiдомив, що за результатами дiяльностi у 2014 роцi Товариством було отримано чистий прибуток у розмiрi 2391,0 тис. Грн. та запропонував розподiлити цей прибуток наступним чином: 180,0 тис. Грн. направити на виплату дивiдендiв, суму, що залишилась у розмiрi 2211,0 тис. Грн. направити на накопичення нерозподiленого прибутку. Також Голова Загальних зборiв запропонував виплатити дивiденди акцiонерам Товариства згiдно з перелiком осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, складеним станом на 31.03.2015 у розмiрi 120,0 грн. на одну акцiю. Виплату дивiдендiв здiйснити в порядку встановленому дiючим законодавством у строк з 01 квiтня 2015 року до 20 вересня 2015 року. Голосували: (за розподiл прибутку Товариства за 2014 рiк наступним чином: 180,0 тис. Грн. - направити на виплату дивiдендiв, 2211,0 тис. Грн. - направити на накопичення нерозподiленого прибутку. Виплатити дивiденди акцiонерам Товариства згiдно з перелiком осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, складеним станом на 31.03.2015. Розмiр рiчних дивiдендiв на одну акцiю становить 120,0 грн. Остаточний розмiр дивiдендiв, якi виплачуються акцiонеру, встановлюється шляхом множення встановленого розмiру дивiдендiв на одну акцiю на загальну кiлькiсть належних йому акцiй станом на 31.03.2015. Здiйснити виплату дивiдендiв в порядку встановленому дiючим законодавством у строк з 01 квiтня 2015 року до 20 вересня 2015 року): ЗА – 1 200 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; ПРОТИ – 0 голосiв, що становить 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; УТРИМАЛОСЯ – 0 голосiв, що становить 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах. Постановили: розподiлити прибуток Товариства за 2014 рiк наступним чином: 180,0 тис. Грн. - направити на виплату дивiдендiв, 2211,0 тис. Грн. - направити на накопичення нерозподiленого прибутку. Виплатити дивiденди акцiонерам Товариства згiдно з перелiком осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, складеним станом на 31.03.2015. Розмiр рiчних дивiдендiв на одну акцiю становить 120,0 грн. Остаточний розмiр дивiдендiв, якi виплачуються акцiонеру, встановлюється шляхом множення встановленого розмiру дивiдендiв на одну акцiю на загальну кiлькiсть належних йому акцiй станом на 31.03.2015. Здiйснити виплату дивiдендiв в порядку встановленому дiючим законодавством у строк з 01 квiтня 2015 року до 20 вересня 2015 року. Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у рiчних Загальних зборах. Четверте питання порядку денного Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Дирекцiї, звiту Ревiзора Товариства за 2014 рiк. Слухали: Голову Загальних зборiв Каца О.Б., який ознайомив акцiонерiв Товариства iз звiтами Дирекцiї та Ревiзора Товариства за 2014 рiк. У акцiонерiв Дубiнського А.О., Бочарова М.К. виникли питання щодо деталiзацiї деяких показникiв дiяльностi Товариства у звiтному роцi тому голова Загальних зборiв запропонував оголосити перерву у роботi до 10 год. 21 березня 2015 р. Та зобов’язати директора пiдготувати цi вiдомостi. Голосували: (за оголошення перерви у роботi Загальних зборiв до 10 год. 21 березня 2015 р.): ЗА – 1 200 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; ПРОТИ – 0 голосiв, що становить 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; УТРИМАЛОСЯ – 0 голосiв, що становить 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах. Постановили: оголосити перерву у роботi Загальних зборiв до 10 год. 21 березня 2015 р. Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Загальних зборах. Пiсля оголошення перерви роботу Загальних зборiв продовжено 21 березня 2015 р. О 10 год. Повторна реєстрацiя акцiонерiв не проводилась; кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах, визначається на пiдставi даних реєстрацiї першого дня Слухали: Голову Загальних зборiв Каца О.Б., який у зв’язку iз неготовнiстю деталiзованих даних запропонував оголосити перерву у роботi до 10 год. 22 березня 2015 р. Голосували: (за оголошення перерви у роботi Загальних зборiв до 10 год. 22 березня 2015 р.): ЗА – 1 200 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; ПРОТИ – 0 голосiв, що становить 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; УТРИМАЛОСЯ – 0 голосiв, що становить 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах. Постановили: оголосити перерву у роботi Загальних зборiв до 10 год. 22 березня 2015 р. Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Загальних зборах. Пiсля оголошення перерви роботу Загальних зборiв продовжено 22 березня 2015 р. О 10 год. Повторна реєстрацiя акцiонерiв не проводилась; кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах, визначається на пiдставi даних реєстрацiї першого дня Слухали: Голову Загальних зборiв Каца О.Б., який у зв’язку iз неготовнiстю деталiзованих даних запропонував оголосити перерву у роботi до 10 год. 23 березня 2015 р. Та зобов’язати директора пiдготувати цi вiдомостi до цього часу. Голосували: (за оголошення перерви у роботi Загальних зборiв до 10 год. 23 березня 2015 р. Та зобов’язати директора пiдготувати цi вiдомостi до цього часу): ЗА – 1 200 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; ПРОТИ – 0 голосiв, що становить 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; УТРИМАЛОСЯ – 0 голосiв, що становить 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах. Постановили: оголосити перерву у роботi Загальних зборiв до 10 год. 23 березня 2015 р. Та зобов’язати директора пiдготувати цi вiдомостi до цього часу. Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Загальних зборах. Пiсля оголошення перерви роботу Загальних зборiв продовжено 23 березня 2015 р. О 10 год. Повторна реєстрацiя акцiонерiв не проводилась; кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах, визначається на пiдставi даних реєстрацiї першого дня Голова Загальних зборiв Кац О.Б. ознайомив акцiонерiв iз деталiзованими вiдомостями щодо дiяльностi Товариства у 2014 роцi, перспективами подальшої дiяльностi та запропонував прийняти до вiдома звiти Дирекцiї та Ревiзора Товариства за 2014 рiк Голосували: (за прийняття до вiдома звiтiв Дирекцiї та Ревiзора Товариства за 2014 рiк): ЗА – 1 200 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; ПРОТИ – 0 голосiв, що становить 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; УТРИМАЛОСЯ – 0 голосiв, що становить 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах. Постановили: прийняти до вiдома звiти Дирекцiї та Ревiзора Товариства за 2014 рiк. Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Загальних зборах. П’яте питання порядку денного Припинення повноважень членiв Дирекцiї та обрання нових членiв Дирекцiї Товариства. Слухали: Голову Загальних зборiв Каца О.Б., який повiдомив, що 23.03.2015 у зв’язку iз спливом строку повноважень Дирекцiї припиняються повноваження членiв Дирекцiї - директора Кац О.Б., першого заступника директора Дубiнського А.О. та заступникiв директора Бочарова М.К. i Чернiкова С.М., а тому вiн запропонував обрати (переобрати) Кац О.Б., Дубiнського А.О., Бочарова М.К., Чернiкова С.М. на тi самi посади вiдповiдно строком на 5 рокiв. Голосували: (за обрання (переобрання) з 24 березня 2015 р. Строком на 5 рокiв на посади: директора - Каца Олександра Борисовича (реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв 2028300271) з повноваженнями згiдно статуту Товариства, першого заступника директора - Дубiнського Андрiя Олександровича, заступника директора - Бочарова Михайла Костянтиновича, заступника директора - Чернiкова Сергiя Миколайовича): ЗА – 1 200 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; ПРОТИ – 0 голосiв, що становить 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; УТРИМАЛОСЯ – 0 голосiв, що становить 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах. Постановили: обрати (переобрати) з 24 березня 2015 р. Строком на 5 рокiв на посади: директора - Каца Олександра Борисовича (реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв 2028300271) з повноваженнями згiдно статуту Товариства, першого заступника директора - Дубiнського Андрiя Олександровича, заступника директора - Бочарова Михайла Костянтиновича, заступника директора - Чернiкова Сергiя Миколайовича. Рiшення прийнято шляхом кумулятивного голосування. Шосте питання порядку денного Про визначення фiзичних осiб – платникiв податкiв, якi мають право вчиняти дiї вiд iменi Товариства без довiреностi, у тому числi пiдписувати договори. Слухали: Голову Загальних зборiв Каца О.Б., який з метою оптимiзацiї виробничої дiяльностi запропонував надати першому заступнику директора Дубiнському Андрiю Олександровичу повноваження на вчинення вiд iменi Товариства без довiреностi дiй, вiднесених Статутом Товариства до компетенцiї директора, у тому числi пiдписувати договори. Голосували: (за надання першому заступнику директора Дубiнському Андрiю Олександровичу повноважень на вчинення вiд iменi Товариства без довiреностi дiй, вiднесених Статутом Товариства до компетенцiї директора, у тому числi пiдписувати договори): ЗА – 1 200 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; ПРОТИ – 0 голосiв, що становить 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; УТРИМАЛОСЯ – 0 голосiв, що становить 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах. Постановили: надати першому заступнику директора Дубiнському Андрiю Олександровичу повноважень на вчинення вiд iменi Товариства без довiреностi дiй, вiднесених Статутом Товариства до компетенцiї директора, у тому числi пiдписувати договори. Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Загальних зборах. Сьоме питання порядку денного Про укладання договорiв оренди транспортних засобiв та надання повноважень на їх пiдписання. Слухали: Голова Загальних зборiв Кац О.Б. повiдомив, що пiд час господарської дiяльностi Товариства виникає необхiднiсть в укладеннi договорiв оренди транспортних засобiв iз фiзичними особами. Такi договори вiдповiдно до дiючого законодавства посвiдчуються нотарiально, а тому необхiдно прийняти рiшення про укладання договорiв оренди транспортних засобiв та надати першому заступнику директора Дубiнському Андрiю Олександровичу повноважень на укладання та пiдписання договорiв оренди транспортних засобiв. Голосували: (за укладення договорiв оренди транспортних засобiв iз фiзичними особами за вибором директора або першого заступника директора та надання першому заступнику директора Дубiнському Андрiю Олександровичу повноважень на укладання та пiдписання договорiв оренди транспортних засобiв): ЗА – 1 200 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; ПРОТИ – 0 голосiв, що становить 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах; УТРИМАЛОСЯ – 0 голосiв, що становить 0% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах. Постановили: укласти договори оренди транспортних засобiв iз фiзичними особами за вибором директора або першого заступника директора та надати першому заступнику директора Дубiнському Андрiю Олександровичу повноважень на укладання та пiдписання договорiв оренди транспортних засобiв. Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Загальних зборах. Восьме питання порядку денного Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством у перiод з 15.04.2015 по 14.04.2016 включно. Слухали: Голову Загальних зборiв Каца О.Б., який запропонував попередньо схвалити наступнi значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством у перiод з 15.04.2015 по 14.04.2016, з граничною сукупною вартiстю всiх таких правочинiв у розмiрi 150 000 000,00 (сто п’ятдесят мiльйонiв) грн.: - укладання договорiв (контрактiв, iнших правочинiв) щодо придбання/вiдчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна, в тому числi купiвлi-продажу, мiни, поставки, дарування, ренти, найому (оренди) з правом викупу, спiльної дiяльностi, щодо виконання Товариством або виконання iншими особами на замовлення Товариства робiт чи надання послуг, в тому числi пiдряду, надання послуг, про надання/отримання позики, кредиту, факторингу, поруки, застави, iпотеки на суму до 10 000 000,00 (десять мiльйонiв) грн. кожний договiр (контракт, iнший правочин); - укладання iнших договорiв (контрактiв, iнших правочинiв) що вчинятимуться Товариством на суму до 10 000 000,00 (десять мiльйонiв) грн. кожний договiр (контракт, iнший правочин). Також Голова Загальних зборiв запропонував уповноважити Директора Товариства або особу, яка виконує його обов’язки, першого заступника директора здiйснювати всi необхiднi дiї щодо укладання (вчинення) вiд iменi Товариства значних правочинiв, в тому числi їх пiдписувати, в межах встановленого розмiру, а також щодо надання повноважень на їх укладання та пiдписання iншим особам за довiренiстю. Голосували: (за попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися АТ «ДIГ» у перiод з 15.04.2015 по 14.04.2016, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом таких правочинiв, становить вiд 10 вiдсоткiв вартостi активiв АТ «ДIГ» за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2014 рiк, з граничною сукупною вартiстю всiх таких правочинiв у розмiрi 150 000 000,00 (сто п’ятдесят мiльйонiв) грн., а саме: - укладання договорiв (контрактiв, iнших правочинiв) щодо придбання/вiдчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна, в тому числi купiвлi-продажу, мiни, поставки, дарування, ренти, найому (оренди) з правом викупу, спiльної дiяльностi, щодо виконання Товариством або виконання iншими особами на замовлення Товариства робiт чи надання послуг, в тому числi пiдряду, надання послуг, про надання/отримання позики, кредиту, факторингу, поруки, застави, iпотеки на суму до 10 000 000,00 (десять мiльйонiв) грн. кожний договiр (контракт, iнший правочин); - укладання iнших договорiв (контрактiв, iнших правочинiв) що вчинятимуться Товариством на суму до 10 000 000,00 (десять мiльйонiв) грн. кожний договiр (контракт, iнший правочин). Уповноважити Директора АТ «ДIГ» або особу, яка виконує його обов’язки, першого заступника директора здiйснювати всi необхiднi дiї щодо укладання (вчинення) вiд iменi Товариства значних правочинiв, в тому числi їх пiдписувати, в межах встановленого розмiру, а також надавати повноваження на їх укладання та пiдписання iншим особам за довiренiстю): ЗА – 1 200 голосiв, що становить 100% голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi; ПРОТИ – 0 голосiв, що становить 0% голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi; УТРИМАЛОСЯ – 0 голосiв, що становить 0% голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi. Постановили: попередньо схвалити значнi правочини, якi можуть вчинятися АТ «ДIГ» у перiод з 15.04.2015 по 14.04.2016, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом таких правочинiв, становить вiд 10 вiдсоткiв вартостi активiв АТ «ДIГ» за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2014 рiк, з граничною сукупною вартiстю всiх таких правочинiв у розмiрi 150 000 000,00 (сто п’ятдесят мiльйонiв) грн., а саме: - укладання договорiв (контрактiв, iнших правочинiв) щодо придбання/вiдчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна, в тому числi купiвлi-продажу, мiни, поставки, дарування, ренти, найому (оренди) з правом викупу, спiльної дiяльностi, щодо виконання Товариством або виконання iншими особами на замовлення Товариства робiт чи надання послуг, в тому числi пiдряду, надання послуг, про надання/отримання позики, кредиту, факторингу, поруки, застави, iпотеки на суму до 10 000 000,00 (десять мiльйонiв) грн. кожний договiр (контракт, iнший правочин); - укладання iнших договорiв (контрактiв, iнших правочинiв) що вчинятимуться Товариством на суму до 10 000 000,00 (десять мiльйонiв) грн. кожний договiр (контракт, iнший правочин). Уповноважити Директора АТ «ДIГ» або особу, яка виконує його обов’язки, першого заступника директора здiйснювати всi необхiднi дiї щодо укладання (вчинення) вiд iменi Товариства значних правочинiв, в тому числi їх пiдписувати, в межах встановленого розмiру, а також надавати повноваження на їх укладання та пiдписання iншим особам за довiренiстю. Рiшення прийнято бiльш як 50% голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi. Зауважень та пропозицiй щодо порядку ведення рiчних Загальних зборiв вiд акцiонерiв не поступило.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акційДата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

28.01.2011

15/05/1/11

Донецьке теруправлiння ДКЦПФР

UA4000110688

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

1

1500

1500

100

Опис

Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: торгiвля цiнними паперами не здiйснювалася Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: не здiйснюється Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: не має Мета додаткової емiсiї: не було Спосiб розмiщення: закрите розмiщення серед акцiонерiв Товариства.XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

862

713

0

0

862

713

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

446

422

0

0

446

422

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

416

291

0

0

416

291

2. Невиробничого призначення:

41

51

0

0

41

51

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

41

51

0

0

41

51

Усього

903

764

0

0

903

764

Опис

Згiдно наказу про облiкову полiтику: визнання, облiк i оцiнка основних засобiв здiйснюється в вiдповiдностi з П(С)БО №7. Одиницею облiку визнається окремий об'єкт. Термiн одержання економiчних вигод вiд експлуатацiї основних засобiв - бiльш 1 року. Об'єкт основних засобiв, що може бути визнаний в якостi активу, пiдлягає оцiнцi за собiвартiстю. Собiвартiсть об'єкту основних засобiв включає в себе покупну цiну, включаючи iмпортне мито i невiдшкодуємi податки за винятком торгiвельних знижок i повернення, а також будь-якi прямi витрати, що вiдносяться до доставки активу в мiсце його використання i приведенню в стан, що забезпечує його функцiонування. Вартiсна межа для предметiв, якi входять до складу МНМА, встановлена в розмiрi 2500 грн. Починаючи з 1.09.2015р. вартiсна межа встановлена в розмiрi 6000 грн. Амортизацiя основних засобiв нараховується пооб'єктно, прямолiнiйним методом. Для розрахунку зносу лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв прирiвнюється нулю. Постiйно дiюча комiсiя пiд час введення в експлуатацiю основних засобiв визначає термiн корисного використання кожного об'єкту основних засобiв. Комiсiя при визначеннi термiну корисного використання об'єкту користується граничними термiнами корисної служби основних засобiв. Нарахування амортизацiї об’єктiв МНМА - 100% їх вартостi в першому мiсяцi їх використання. Первiсна вартiсть основних засобiв та малоцiнних необоротних матерiальних активiв станом на 1.01.2015р. складає 2 240 тис.грн, а саме: Машини i обладнання – 1 415 тис.грн. Транспортнi засоби – 0 тис.грн. Iнструменти, прибори, iнвентар – 559 тис.грн. Iншi основнi засоби – 41 тис.грн. МНМА – 0 тис.грн. Iншi необоротнi матерiальнi активи – 225 тис.грн. Знос основних засобiв, малоцiнних необоротних матерiальних активiв 1.01.2015р дорiвнює 1 337 тис.грн. Машини i обладнання – 969 тис.грн. Транспортнi засоби – 0 тис.грн. Iнструменти, прибори, iнвентар – 244 тис.грн. iншi основнi засоби – 0 тис.грн. МНМА – 0 тис.грн. Iншi необоротнi матерiальнi активи – 124 тис.грн. Протягом звiтного року надiйшло основних засобiв, малоцiнних необоротних матерiальних активiв на суму 115 тис.грн.: Машини i обладнання – 29 тис.грн. Транспортнi засоби – 0 тис.грн. Iнструменти, прибори, iнвентар – 0 тис.грн. Iншi основнi засоби – 10 тис.грн. МНМА – 35 тис.грн. Iншi необоротнi матерiальнi активи – 41 тис.грн. Перелiк основних засобiв, що зарахованi на баланс (найменування та кiлькiсть): Ноутбук HP Pavilion 17-E117 B 1 шт Компьютер ARTLINE Business B27 1 шт Станок сверлильний OPTIdrill B23 PRO/230v/1ph 1 шт Капiтальний ремонт системи опалювання орендованого примiщення м. Запорiжжя, вул.Пiщана, б.3, оф.14 Система охоронної сигналiзацiї 1 шт. Протягом звiтного року вибуло необоротних активiв: Списано iнших необоротних матерiальних активiв первiсною вартiстю 266 тис.грн., знос 266 тис.грн. – повнiстю замортизований об єкт «Ремонт орендованого примiщення м.Донецьк, вул.Черкасова 3» та повнiстю замортизований об єкт «Капiтальний ремонт опалення примiщення м. Запорiжжя, вул.Пiщана, б.3, оф.14». Нараховано знос за рiк по основним засобам, малоцiнним необоротним матерiальним активам на суму 254 тис.грн. Машини i обладнання – 53 тис.грн. Транспортнi засоби – 0 тис.грн. Iнструменти, прибори, iнвентар – 24 тис.грн. iншi основнi засоби – 0 тис.грн. МНМА – 35 тис.грн. Iншi необоротнi матерiальнi активи – 142 тис.грн. Первiсна вартiсть основних засобiв та малоцiнних необоротних матерiальних активiв станом на 31.12.2015р. складає 2 089 тис.грн, а саме: Машини i обладнання – 1 444 тис.грн. Транспортнi засоби – 0 тис.грн. Iнструменти, прибори, iнвентар – 559 тис.грн. Iншi основнi засоби – 51 тис.грн. МНМА – 35 тис.грн. Iншi необоротнi матерiальнi активи – 0 тис.грн. Знос основних засобiв, малоцiнних необоротних матерiальних активiв на 31.12.2015 р. дорiвнює 1 325 тис.грн. Машини i обладнання – 1 022 тис.грн. Транспортнi засоби – 0 тис.грн. Iнструменти, прибори, iнвентар – 268 тис.грн. iншi основнi засоби – 0 тис.грн. МНМА – 35 тис.грн. Iншi необоротнi матерiальнi активи – 0 тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв: Машини i обладнання – 71% Iнструменти, прибори, iнвентар – 48% iншi основнi засоби – 0 % МНМА – 100 % Iншi необоротнi матерiальнi активи - 0% Ступiнь використання основних засобiв: 100 % Основнi засоби невиробничого характеру на загальну суму 51 тис.грн.: Ручна кавоварка нерж. сталь Кавоварка Gaggia Syncrony Logic Мiкрохвиль. пiч Samsung MW73AR/BWT Мiкрохвильова пiч SAMSUNG ME 712AR Обiгрiвач Масляний 1254 Проектор Epson EB-X7 Холодильник "Норд-214" Холодильник "Норд-442" Холодильник Indesit ST 145 Холодильник MORA MRF 3181 W Холодильник Samsung RT2BSRM Кухня Мiкрохвильова пiч Sumsung ME712 Система охоронної сигналiзацiї Обмеження на використання основних засобiв не було. Обмеження права власностi на основнi засоби немає. Сума укладених угод на придбання в майбутньому основних засобiв: немає Основних засобiв, що тимчасово не використовуються (консервацiя, реконструкцiя) – немає. Основних засобiв, що виведенi з експлуатацiї для продажу – не має Повнiстю зношених основних засобiв на загальну суму 48 тис. грн., а саме: ATC Panasonic KX-TA 616 сист.блок КМА Canon FC 220 КМА Canon NP 6216 Принтер Canon BJC-4400 Принтер Canon LBP 810 Принтер Epson FX-1170 Принтер Epson Stilus Color 1520 Принтер HPL J4L Принтер струйный Epson Stylus Photo 895 Демонстр. преобр. ACS600 R2 Кондиционер оконный DEKKER DVVH Кондиционер Samsung AWH 126 Плотер HP DesidnJet A1 Сервер АМИ на базе Dual Intel Xeon 2/8/512 Кондицiонер Samsung AZ 12A1JE Основнi засоби, що взятi в операцiйну оренду: офiснi та виробничi примiщення (м. Марiуполь, вул. Варганова,9; м. Запорiжжя, вул.Пiщана, б.3, офiс 14; м. Запорiжжя, вул. Кiяшко, 16-а), транспортнi засоби. Основнi засоби, наданих в оренду на кiнець звiтного перiоду немає. Об єкти основних засобiв використовуються за цiльовим призначенням. Проводяться поточний та капiтальний ремонт. На пiдприємствi дотримується належний режим експлуатацiї i зберiгання основних засобiв.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

6855

15540

Статутний капітал (тис. грн.)

1

1

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

1

1

Опис

Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi). Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 6854 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 6854 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 15539 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 15539 тис.грн.

Висновок

Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства не менша вiд статутного капiталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:


Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:


за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

0

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

4143

X

X

Усього зобов'язань

X

4143

X

X

Опис:

В складi iнших зобов`язань: 1. Заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 666 тис.грн. ТОВ Мiк – 346 тис.грн. ТОВ Теса-Групп – 296 тис.грн. Iншi кредитори, що не перевищує 10 % вiд загальної суми – 24 тис.грн. 2. Отриманi аванси за продукцiю - 3203 тис.грн. - вiд замовникiв: ТОВ "Альянс Юг"- 2 097 тис.грн. ПАТ «Луганськгормаш» - 25 тис.грн. Пат «Новокраматорський машинобувельний завод» - 25 тис.грн. ПАТ ШУ «Покровське» - 716 тис.грн. ТДВ ОП ШУ «Благовiщеньске» - 32 тис.грн. ТОВ ДП Укргазтех – 40 тис.грн. ТОВ КБ Iнтел – 23 тис.грн. ТОВ Метан – 22 тис.грн. ТОВ Унiтехнологiї ЮЄЙ – 41 тис.грн. ТОВ ЯМЗ – 30 тис.грн. ТОВ ВО Укрспецкомплект – 61 тис.грн. Фiлiя МН Дружба ПАТ Укртранснафта – 26 тис.грн. Iншi кредитори, що не перевищує 10 % вiд загальної суми – 65 тис.грн. 3. Iншi поточнi зобов’язання дорiвнюють 223 тис.грн.: – податковий кредит з ПДВ – 222 тис.грн. – iншi 1 тис.грн. 4. Iншi довгостроковi забезпечення витрат персоналу - 51 тис.грн. - резерв вiдпусток

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п

Основний вид продукції

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.)

у грошовій формі (тис.грн.)

у відсотках до всієї виробленої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.)

у грошовій формі (тіс. грн.)

у відсотках до всієї реалізованої продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Апаратура електрична високовольтна

18 шт

5801.7

36.5

18 шт

5801.7

26.5

2

Пристрої керування електричнi комплектнi низковольтнi

1019 шт

10087

63.5

1019 шт

10087

46.1

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

Матерiальнi витрати (сировина, матерiали, напiвфабрикати та комплектуючи вироби)

89.2

2

Заробiтня плата

10.8

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2015 р.

Стаття

Код рядка

Зареєстрований капітал

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

1

0

0

0

15539

0

0

15540

Коригування:
Зміна облікової політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на початок року

4095

1

0

0

0

15539

0

0

15540

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

0

0

0

0

-8505

0

0

-8505

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)

4200

0

0

0

0

-180

0

0

-180

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:
Внески до капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номінальної вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі

4290

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін у капіталі

4295

0

0

0

0

-8685

0

0

-8685

Залишок на кінець року

4300

1

0

0

0

6854

0

0

6855

Примітки

Розкриття iнформацiї про власний капiтал Приватне акцiонерне товариство «ДIГ» є правонаступником усiх прав та обов’язкiв Приватного акцiонерного товариства «Донецька iнжинiрiнгова група», яке в свою чергу є правонаступником Закритого акцiонерного товариства «Донецька iнжинiрiнгова група», яке є правонаступником Акцiонерного товариства «Донецька iнжинiрiнгова група». Нова редакцiя Статуту Товариства затверджена загальними зборами акцiонерiв (протокол № б/н вiд 18 листопада 2014 року), та була зареєстрована 3.12.2014р. за №12661050019005078. Згiдно п. 4.1 Статуту Статутний фонд складає 1500 (одна тисяча п`ятьсот) грн. Статутний капiтал роздiлений на 1500 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1,00 грн. кожна у бездокументарнiй формi iснування (свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 27.03.00р. за № 51/05/1/00, видане Донецьким теруправлiнням ДКЦПФР). Перелiк акцiонерiв: - Бочаров Михайло Костянтинович – кiлькiсть акцiй 300 (що складає 20% статутного капiталу), - Дубiнський Андрiй Олександрович - кiлькiсть акцiй 450 (що складає 30% статутного капiталу), - Кац Олександр Борисович - кiлькiсть акцiй 450 (що складає 30% статутного капiталу), - Корiнєв Борис Львович - кiлькiсть акцiй 300 (що складає 20% статутного капiталу), Статутний капiтал товариства повнiстю сформовано у встановленi законодавством термiни. Заявлений статутний капiтал товариства вiдповiдає статуту та правилам i вимогам Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" i Закону України "Про акцiонернi товариства" i пiдтверджується даними бухгалтерського облiку. У звiтному перiодi не вiдбувались змiни у розмiрi статутного капiталу товариства. Примiтка до “Непокритi збитки (нерозподiлений прибуток)”: За звiтний перiод Товариство отримало збиток у сумi 8 505 тис.грн., що вiдображено по рядку 2355 Звiту про фiнансовий результат та рядку 4100 гр 7 Звiту про власний капiтал. Частину нерозподiленого прибутку минулого року в розмiрi 180 тис.грн. було використано на виплату дивiдендiв (рядок 4200 гр 7 Звiту про власний капiтал) Станом на 31.12.2015р. нерозподiлений прибуток Товариства складає 6 854 тис.грн. Iнших змiн у складi власного капiталу протягом звiтного перiоду не було. Розмiр власного капiталу на кiнець звiтного перiоду дорiвнює 6 855 тис.грн.

Керівник

Кац Олександр Борисович

Головний бухгалтер

Жалюк Людмила БорисiвнаПовний детальний звіт Ви можете завантажити з нашого сайту.Вернуться к списку новостей